Back

VOORWOORD

 

 

Het Belgisch Gebruikstarief bestaat uit twee gedeelten: een elektronisch gedeelte (TARBEL) en dit aanvullend boekwerk.

 

1.  Het elektronisch gedeelte (TARBEL) wordt dagelijks automatisch bijgewerkt door middel van elektronische doorsturingen vanuit de TARIC-gegevensbank van de Commissie en door middel van niet-automatische bijwerkingen die nationaal worden ingestuurd (1).

De gegevens die opgeslagen zijn in TARBEL worden aan de douanediensten en aan de externe gebruikers ter beschikking gesteld op twee manieren:

-    een intranet consultatieversie (2) exclusief voor de douanediensten;

-    een internet consultatieversie (3) gelijkaardig aan de intranet versie.

 

2.  Dit gedrukte deel van het gebruikstarief geeft naast de inleiding ook een aantal specifieke bijlagen met betrekking tot maatregelen die nog niet volledig zijn geļntegreerd in TARBEL. Dit boekwerk wordt door middel van supplementen bijgewerkt, telkens wanneer de noodzaak zich voordoet (1).

 

De meeste informatie die in TARBEL is opgenomen komt dus rechtstreeks en in ongewijzigde vorm uit TARIC (het geļntegreerd douanetarief van de EU) (4).

 

TARIC zelf is gebaseerd op de gecombineerde nomenclatuur (GN), die, met ongeveer 10.000 onderverdelingen (gecodeerd op acht cijfers), de basisnomenclatuur vormt voor het gemeenschappelijk douanetarief alsmede voor de goederennomenclatuur voor de statistieken van de buitenlandse handel van de EU en van de handel tussen de lidstaten.

 

TARIC bevat ongeveer 18.000 verdere onderverdelingen (gecodeerd door twee bijkomende cijfers of door een aanvullende code), die hoofdzakelijk in verband staan met:

 

-    Tariefschorsingen

-    Tariefcontingenten

-    Tariefpreferenties (inbegrepen die onderworpen aan een contingent, plafond of referentiehoeveelheid)

-    Systeem voor algemene tariefpreferenties

-    Antidumpingrechten, compenserende rechten en goederen bij invoer onderworpen aan registratie

-    Compenserende heffingen

-    Agrarische elementen

-    Eenheidswaarden

-    Standaardinvoerwaarden

-    Minimumprijzen en referentieprijzen

-    Verbodsmaatregelen bij de invoer

-    Beperkingsmaatregelen bij de invoer

-    Toezichtsmaatregelen bij de invoer

-    Verbodsmaatregelen bij de uitvoer

-    Beperkingsmaatregelen bij de uitvoer

-    Toezichtsmaatregelen bij de uitvoer

 

De regeling betreffende de invoerrechten granen, de aanvullende invoerrechten en de uitvoerbelastingen is opgenomen in afzonderlijke bijlagen.

In de Wettelijke Bepalingen die hierna volgen zijn de EU-bepalingen en de Beneluxbepalingen opgenomen die van bijzonder belang zijn bij de toepassing van het Gebruikstarief.

 

De EU-bepalingen betreffende de vrijstelling van douanerechten (definitieve vrijstellingen en opschortende regelingen) worden niet meer opgenomen. Ter zake moeten de diverse EG/EU-verordeningen worden geraadpleegd. Enkel de Benelux bepaling betreffende de vrijstelling op grond van artikel 296, tweede lid, van het EG-Verdrag is opgenomen.

 

In de bijlagen I t.e.m. XIV zijn diverse regelingen en lijsten opgenomen die betrekking hebben op landbouwproducten. Voor landbouwproducten kan bijlage I een hulp zijn om te weten of er iets over de desbetreffende producten in de bijlagen II tot XIII is opgenomen.

De bijlage XV geeft nadere toelichting m.b.t. de toepasselijke btw.

_______________________________________________

(1)  In geval van twijfel of betwisting blijft de consultatie van de wettelijke teksten noodzakelijk aangezien enkel deze kracht van wet bezitten.

(2)  Intranetadres TARBEL = http://tarbel:8008

(3)  Internetadres TARBEL = http://tarweb.minfin.fgov.be

(4)  Sinds 4 september 2000 is de DDS-gegevensbank (Data Dissemination system) op de Europa-server van de Commissie beschikbaar. Deze nieuwe gegevensbank maakt een interactieve raadpleging mogelijk van onder andere het geļntegreerde tarief van de Europese Gemeenschappen (TARIC), van de tariefcontingenten en tariefplafonds (QUOTA) en van de inventaris van de Europese Gemeenschappen betreffende de chemische stoffen (ECICS). Het gebruik is kostenloos. Het adres is: http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric

 

TOP