Versie: 2018

AFDELING XXI

 

KUNSTVOORWERPEN, VOORWERPEN VOOR VERZAMELINGEN EN ANTIQUITEITEN

 

Aantekeningen voor de afdeling + Aanvullende aantekeningen voor de afdeling (GN)

 

 

 

HOOFDSTUK 99

 

BIJZONDERE CODES VAN DE GECOMBINEERDE NOMENCLATUUR

 

 

Aantekeningen + Aanvullende aantekeningen + Aanvullende aantekeningen (GN)

 

 

AANTEKENINGEN

 

Nihil

 

 

Aanvullende aantekeningen

 

Nihil

 

 

Aanvullende aantekeningen (GN)

 

Onderdeel I

 

Codes van de gecombineerde nomenclatuur voor bepaalde specifieke overbrengingen van goederen

(in- of uitvoer)

 

1.    De bepalingen van dit onderdeel zijn uitsluitend van toepassing op overbrengingen van in dit onderdeel genoemde goederen.

Deze goederen worden aangegeven onder de toepasselijke onderverdeling indien is voldaan aan de voorwaarden en vereisten van die onderverdeling alsook aan alle toepasselijke voorschriften. De omschrijving van de goederen moet voldoende nauwkeurig zijn om de goederen te kunnen identificeren.

De lidstaten kunnen de bepalingen van dit onderdeel evenwel buiten toepassing laten voor zover sprake is van rechten bij invoer of andere heffingen.

 

2.    De bepalingen van dit onderdeel zijn niet van toepassing op het goederenverkeer tussen de lidstaten.

 

3.    Ingevoerde en uitgevoerde goederen als bedoeld in Verordening (EG) nr. 1186/2009 waarvoor geen vrijstelling van rechten bij invoer of uitvoer werd verleend, zijn uitgesloten van dit onderdeel.

Overbrengingen van goederen ten aanzien waarvan een verbod of beperking geldt, zijn eveneens van dit onderdeel uitgesloten.

 

GN-code

Omschrijving

Opmerking

 

 

 

9905 00 00

9919 00 00

 

Bepaalde goederen als bedoeld in Verordening (EG) nr. 1186/2009 (invoer en uitvoer):

   persoonlijke goederen van natuurlijke personen die hun normale verblijfplaats overbrengen

   de volgende goederen, andere dan die welke hierboven zijn vermeld:

- -   huwelijksuitzetten en inboedel die toebehoren aan een persoon die zijn normale verblijfplaats overbrengt ter gelegenheid van zijn huwelijk; persoonlijke goederen, verkregen in het kader van een erfopvolging

- -   uitzetten, studiebenodigdheden en andere roerende goederen van scholieren en studenten

- -   lijkkisten die het stoffelijk overschot en lijkurnen die de as van overledenen bevatten alsmede grafornamenten

- -   goederen voor instellingen met een liefdadig of filantropisch karakter en goederen ten bate van slachtoffers van rampen

 

 

 

 

(1)

 

 

(1)

 

 

(1)

 

(1)

 

(1)

 

(1)  Bij invoer worden de indeling onder deze onderverdeling en de vrijstelling van de rechten bij invoer afhankelijk gesteld van de in Verordening (EG) nr. 1186/2009 vastgestelde voorwaarden.

 

Onderdeel II

 

Statistische codes voor bepaalde specifieke overbrengingen van goederen

 

1.    Krachtens Verordening (EU) nr. 113/2010 van de Commissie van 9 februari 2010 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 471/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautaire statistieken van de buitenlandse handel met derde landen, wat de dekking, de definitie van de gegevens, de opstelling van handelsstatistieken naar bedrijfskenmerken en factuurvaluta, en de specifieke goederen of bewegingen betreft (PB L 37 van 10.2.2010), en Verordening (EG) nr. 1982/2004 van de Commissie van 18 november 2004 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 638/2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de communautaire statistieken van het goederenverkeer tussen de lidstaten en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 1901/2000 en (EEG) nr. 3590/92 (PB L 343 van 19.11.2004) mogen de lidstaten een vereenvoudigd systeem gebruiken voor de codering van een aantal goederen in de statistieken van de buitenlandse handel en van de handel binnen de EU.

 

2.    De in dit onderdeel vastgestelde codes zijn onderworpen aan de in Verordening (EU) nr. 113/2010 en Verordening (EG) nr. 1982/2004 vastgestelde voorwaarden.

 

 

GN-code

Omschrijving

 

9930

 

9930 24 00

9930 27 00

9930 99 00

 

9931

 

 

 

9931 24 00

9931 27 00

9931 99 00

 

9950 00 00

 

Aan schepen en luchtvaartuigen geleverde goederen:

 

— goederen van de hoofdstukken 1 tot en met 24 van de GN

— goederen van hoofdstuk 27 van de GN

— elders ingedeelde goederen

 

Goederen die zijn geleverd voor de op de installatie op volle zee werkzame personen of voor de werking van de motoren, machines en andere toestellen op deze installaties:

 

— goederen van de hoofdstukken 1 tot en met 24 van de GN

— goederen van hoofdstuk 27 van de GN

— elders ingedeelde goederen

 

Code die uitsluitend in het goederenverkeer tussen lidstaten wordt gebruikt voor afzonderlijke transacties met een waarde van minder dan 200 EUR en voor de aangifte van restgoederen in sommige gevallen

 

 

TOP