Versie: 2018

AFDELING XXI

 

KUNSTVOORWERPEN, VOORWERPEN VOOR VERZAMELINGEN EN ANTIQUITEITEN

 

Aantekeningen voor de afdeling + Aanvullende aantekeningen voor de afdeling (GN)

 

 

 

HOOFDSTUK 98

 

COMPLETE FABRIEKSINSTALLATIES

 

 

Aantekeningen + Aanvullende aantekeningen + Aanvullende aantekeningen (GN)

 

 

AANTEKENINGEN

 

De Verordeningen (EG) nr. 113/2010 van 9 februari 2010 (PB L 37 van 10.2.2010) en (EG) nr. 1982/2004 van 18 november 2004 (PB L 343 van 19.11.2004) van de Commissie geven de lidstaten de mogelijkheid gebruik te maken van een vereenvoudigde aangifteregeling voor de registratie van de uitvoer en de aankomst of verzending van complete fabrieksinstallaties in de statistiek van de buitenlandse handel en de intra-EU-handel van de Unie. Wanneer de lidstaten van deze mogelijkheid tot vereenvoudiging gebruikmaken, zijn de criteria en de procedure ter zake in nationale instructies neergelegd. (Zie onderstaande lijst met bevoegde diensten.)

 

 

Lidstaat

Naam en adres van de bevoegde dienst

België

Instituut voor de Nationale Rekeningen

p/a Nationale Bank van België

de Berlaimontlaan 14

1000 Brussel

 

Institut des comptes nationaux

p/a Banque Nationale de Belgique

Boulevard de Berlaimont 14

1000 Bruxelles

Luxemburg

Service Central de la Statistique et des Études Économiques

Centre administratif Pierre Werner

13, rue Erasme

L - 1468 Luxembourg-Kirchberg

 

 

GN-code

Omschrijving

 

Componenten van complete fabrieksinstallaties in het kader van de buitenlandse handel (Verordening (EU) nr. 113/2010 van 9 februari 2010) en de intra-EU-handel (Verordening (EG) nr. 1982/2004 van 18 november 2004) :

9880 XX 00

 

De goederencodes worden als volgt samengesteld :

-  de eerste vier cijfers zijn 9880;

-  het vijfde en zesde cijfer komen overeen met het GN-hoofdstuk waartoe de goederen van de component behoren;

-  het zevende en achtste cijfer zijn 0.

 

 

Uittreksel uit Verordening (EU) Nr. 113/2010 van de Commissie van 9 februari 2010 (Publicatieblad van de EU nr. L 37 van 10.2.2010)

 

HOOFDSTUK 4

 

Artikel 17

 

Complete fabrieksinstallaties

 

1.    Voor de toepassing van dit artikel:

a)    wordt verstaan onder „complete fabrieksinstallatie”: een combinatie van machines, apparaten, toestellen, uitrustingen, instrumenten en materiaal, die tezamen een stationaire installatie voor de productie van goederen of het verrichten van diensten vormt;

b)    wordt verstaan onder „component”: een levering voor een complete fabrieksinstallatie die bestaat uit goederen die allemaal tot hetzelfde hoofdstuk van de GN behoren;

c)    wordt de goederencode van een component als volgt samengesteld:

i)     de eerste vier cijfers zijn 9880;

ii)    het vijfde en zesde cijfer komen overeen met het GN hoofdstuk waartoe de goederen van de component behoren;

iii)   het zevende en achtste cijfer zijn 0.

 

2.    Tenzij het gaat om complete fabrieksinstallaties voor hergebruik kunnen lidstaten uitvoerstatistieken voor componenten opstellen mits de totale statistische waarde van de complete fabrieksinstallatie in kwestie meer dan 3 miljoen EUR bedraagt.

De opstelling van statistieken over de hoeveelheid is facultatief.

 

 

Aanvullende aantekeningen

 

Nihil

 

 

Aanvullende aantekeningen (GN)

 

Nihil

 

 

TOP