Versie: 2018

AFDELING XVIII

 

OPTISCHE INSTRUMENTEN, APPARATEN EN TOESTELLEN; INSTRUMENTEN, APPARATEN EN TOESTELLEN, VOOR DE FOTOGRAFIE EN DE CINEMATOGRAFIE; MEET-, VERIFICATIE-, CONTROLE- EN PRECISIE-INSTRUMENTEN, -APPARATEN EN -TOESTELLEN; MEDISCHE EN CHIRURGISCHE INSTRUMENTEN, APPARATEN EN TOESTELLEN; UURWERKEN; MUZIEKINSTRUMENTEN; DELEN EN TOEBEHOREN VAN DEZE INSTRUMENTEN, APPARATEN EN TOESTELLEN

 

Aantekeningen voor de afdeling + Aanvullende aantekeningen voor de afdeling (GN)

 

 

 

HOOFDSTUK 90

 

OPTISCHE INSTRUMENTEN, APPARATEN EN TOESTELLEN; INSTRUMENTEN, APPARATEN EN TOESTELLEN, VOOR DE FOTOGRAFIE EN DE CINEMATOGRAFIE; MEET-, VERIFICATIE-, CONTROLE- EN PRECISIE-INSTRUMENTEN, -APPARATEN EN -TOESTELLEN; MEDISCHE EN CHIRURGISCHE INSTRUMENTEN, APPARATEN EN TOESTELLEN; DELEN EN TOEBEHOREN VAN DEZE INSTRUMENTEN, APPARATEN EN TOESTELLEN

 

 

Aantekeningen + Aanvullende aantekeningen + Aanvullende aantekeningen (GN)

 

 

AANTEKENINGEN

 

1.    Dit hoofdstuk omvat niet:

a)    artikelen voor technisch gebruik van niet-geharde gevulkaniseerde rubber (post 4016), van leder of van kunstleder (post 4205) of van textielstoffen (post 5911);

b)    steungordels en andere ondersteunende artikelen, van textielstof, waarbij het beoogde effect op het te ondersteunen of op zijn plaatste houden orgaan enkel wordt verkregen door hun elasticiteit (bijvoorbeeld positiegordels, thoraxbandages, abdominale bandages,gewrichts- en spierbandages) (afdeling XI);

c)    vuurvaste producten bedoeld bij post 6903; artikelen voor chemisch en ander technisch gebruik bedoeld bij post 6909;

d)    spiegels van glas, niet optisch bewerkt, bedoeld bij post 7009, en spiegels van onedele of van edele metalen, die niet het karakterhebben van optische elementen (post 8306 of hoofdstuk 71);

e)    artikelen van glas bedoeld bij de posten 7007, 7008, 7011, 7014, 7015 en 7017;

f)    delen voor algemeen gebruik in de zin van aantekening 2 op afdeling XV, van onedel metaal (afdeling XV) en dergelijke artikelen van kunststof (hoofdstuk 39);

g)    distributiepompen met meettoestel bedoeld bij post 8413; bascules en balansen, voor het tellen en controleren van werkstukken, alsmede afzonderlijk aangeboden gewichten (post 8423); heftoestellen en toestellen voor het hanteren van goederen (posten 8425 tot en met 8428); papier- en kartonsnijmachines van alle soorten (post 8441); speciale toestellen voor het instellen van werkstukken of van gereedschap op gereedschapswerktuigen of op waterstraalsnijmachines, ook indien voorzien van optische apparatuur voor het aflezen van een schaalverdeling (bijvoorbeeld optische verdeelkoppen), bedoeld bij post 8466, met uitzondering echter van specifiek optische toestellen (bijvoorbeeld centreringsmicroscopen); rekenmachines (post 8470); reduceerventielen, kranen en andere artikelen bedoeld bij post 8481; machines en toestellen (apparaten voor het projecteren of het tekenen van schakelingspatronen op gevoelig halfgeleidermateriaal daaronder begrepen) bedoeld bij post 8486;

h)    koplampen en schijnwerpers, van de soort gebruikt op rijwielen of op motorvoertuigen (post 8512); draagbare elektrische lampen bedoeld bij post 8513; cinematografische toestellen voor het opnemen of het weergeven van geluid, alsmede apparaten voor het vervaardigen in serie van geluidsdragers (post 8519); opname- en weergavekoppen (post 8522); televisiecamera's, digitale fotocamera's en videocamera-opnametoestellen (post 8525); radartoestellen, toestellen voor radionavigatie en toestellen voor radioafstandsbediening (post 8526); verbindingsstukken voor optische vezels, optischevezelbundels of optischevezelkabels (post 8536); toestellen voor numerieke besturing bedoeld bij post 8537; „sealed beam” lampen bedoeld bij post 8539; optischevezelkabels bedoeld bij post 8544;

ij)    zoeklichten en schijnwerpers, bedoeld bij post 9405;

k)    artikelen bedoeld bij hoofdstuk 95;

l)     statieven met één, twee of drie poten, en dergelijke artikelen, bedoeld bij post 9620;

m)   inhoudsmaten, die worden ingedeeld als werken van de stof waarvan zij zijn vervaardigd;

n)    spoelen, haspels en dergelijke opwindmiddelen (die worden ingedeeld als werken van de stof waarvan zij zijn vervaardigd, bijvoorbeeld onder post 3923 of onder afdeling XV).

 

2.    Behoudens het bepaalde in aantekening 1 hiervoor, worden delen en toebehoren van de bij dit hoofdstuk bedoelde machines, apparaten, toestellen, instrumenten of artikelen ingedeeld met inachtneming van de volgende regels:

a)    delen en toebehoren die als zodanig onder een der posten van dit hoofdstuk of van hoofdstuk 84, 85 of 91 (met uitzondering van de posten 8487, 8548 en 9033) kunnen worden ingedeeld, blijven onder die posten ingedeeld;

b)    delen en toebehoren niet bedoeld onder a) hiervoor, waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor een bepaalde machine of voor een bepaald instrument, apparaat of toestel, dan wel voor verschillende onder eenzelfde post vallende machines, instrumenten, apparaten of toestellen (die bedoeld bij de posten 9010, 9013 en 9031 daaronder begrepen), worden ingedeeld onder de post waaronder deze machines, instrumenten, apparaten of toestellen vallen;

c)    andere delen en toebehoren worden ingedeeld onder post 9033.

 

3.    Het bepaalde in de aantekeningen 3 en 4 op afdeling XVI is eveneens van toepassing op dit hoofdstuk.

 

4.    Post 9005 omvat niet richtkijkers (telescoopvizieren) voor wapens, periscopen voor onderzeeboten of voor gevechtswagens en kijkers voor machines, apparaten, toestellen en instrumenten, bedoeld bij dit hoofdstuk of bij afdeling XVI (post 9013).

 

5.    Optische machines, toestellen, apparaten en instrumenten, voor het meten of het verifiëren, die zowel onder post 9013 als onder post 9031 kunnen worden ingedeeld, vallen onder post 9031.

 

6.    Voor de toepassing van post 9021 worden als „orthopedische artikelen en toestellen” aangemerkt, artikelen en toestellen die dienen voor:

   hetzij het voorkomen of verhelpen van lichamelijke misvormingen;

   hetzij het ondersteunen of op hun plaats houden van delen van het lichaam na ziekte, een operatie of een blessure.

Orthopedische artikelen en toestellen omvatten eveneens orthopedische schoenen en speciale binnenzolen, ontworpen om orthopedische aandoeningen te verhelpen, op voorwaarde dat zij (1) op maat zijn vervaardigd of (2) in serie zijn vervaardigd, per stuk en niet paarsgewijs worden aangeboden en zijn ontworpen om zowel aan de linkervoet als aan de rechtervoet te passen.

 

7.    Onder post 9032 worden uitsluitend ingedeeld:

a)    instrumenten, apparaten en toestellen voor het automatisch regelen van de doorstroming, het peil, de druk of andere variabele karakteristieken van vloeistoffen of gassen of voor het automatisch regelen van de temperatuur, ook indien de werking berust op een elektrisch verschijnsel dat varieert met de te regelen factor en die als functie hebben deze factor op een vooraf vastgestelde waarde te brengen en dan constant te houden (te stabiliseren) zonder beïnvloed te zijn door optredende afwijkingen, zulks door het ononderbroken of periodiek meten van de optredende werkelijke waarde;

b)    automatische regelaars van elektrische grootheden, alsmede automatische regelaars van andere grootheden, waarvan de werking berust op een elektrisch verschijnsel dat varieert met de te regelen factor en die als functie hebben deze factor op een vooraf vastgestelde waarde te brengen en dan constant te houden (te stabiliseren) zonder beïnvloed te zijn door optredende afwijkingen, zulks door het ononderbroken of periodiek meten van de optredende werkelijke waarde.

 

 

Aanvullende aantekeningen

 

Nihil

 

 

Aanvullende aantekening (GN)

 

1.    Als „instrumenten, apparaten en toestellen, elektronisch” in de zin van de onderverdelingen 9015 1010, 9015 2010, 9015 3010, 9015 4010, 9024 8011, 9024 8019, 9025 1920, 9025 8040, 9026 1021, 9026 1029, 9026 2020, 9026 8020, 9027 1010, 9027 8011, 9027 8013, 9027 8017, 9030 3330, 9030 8930 en 9032 1020 worden aangemerkt, de instrumenten, apparaten en toestellen die een of meer artikelen van post 8540, 8541 of 8542 bevatten, waarbij evenwel niet in aanmerking worden genomen de artikelen van post 8540, 8541 of 8542 die uitsluitend als gelijkrichter dienen of die alleen in het voedingsgedeelte van deze instrumenten, apparaten en toestellen aanwezig zijn.

 

TOP