Versie: 2018

AFDELING XVI

 

MACHINES, TOESTELLEN EN ELEKTROTECHNISCH MATERIEEL, ALSMEDE DELEN DAARVAN; TOESTELLEN VOOR HET OPNEMEN OF HET WEERGEVEN VAN GELUID, VOOR HET OPNEMEN OF HET WEERGEVEN VAN BEELDEN EN GELUID VOOR TELEVISIE, ALSMEDE DELEN EN TOEBEHOREN VAN DEZE TOESTELLEN

 

Aantekeningen voor de afdeling + Aanvullende aantekeningen voor de afdeling (GN)

 

 

 

HOOFDSTUK 85

 

ELEKTRISCHE MACHINES, APPARATEN, UITRUSTINGSSTUKKEN, ALSMEDE DELEN DAARVAN; TOESTELLEN VOOR HET OPNEMEN OF HET WEERGEVEN VAN GELUID, TOESTELLEN VOOR HET OPNEMEN OF HET WEERGEVEN VAN BEELDEN EN GELUID VOOR TELEVISIE, ALSMEDE DELEN EN TOEBEHOREN VAN DEZE TOESTELLEN

 

 

Aantekeningen + Aanvullende aantekeningen + Aanvullende aantekeningen (GN)

 

 

AANTEKENINGEN

 

1.  Dit hoofdstuk omvat niet:

a)  elektrisch verwarmde dekens, kussens, voetzakken en dergelijke artikelen; elektrisch verwarmde kleding, schoeisel, oorwarmers en andere elektrisch verwarmde artikelen die op de persoon worden gedragen;

b)  werken van glas bedoeld bij post 7011;

c)  machines en apparaten bedoeld bij post 8486;

d) zuigtoestellen van de soort gebruikt in de geneeskunde, de chirurgie, de tandheelkunde of de veeartsenijkunde (post 9018);

e)  elektrisch verwarmde meubelen bedoeld bij hoofdstuk 94.

 

2.  Artikelen die zowel beantwoorden aan de omschrijving van de posten 8501 tot en met 8504 als aan die van post 8511, 8512, 8540, 8541 of 8542 worden ingedeeld onder een van de laatste vijf posten.

Kwikdampgelijkrichters met metalen vat worden evenwel steeds onder post 8504 ingedeeld.

 

3.  Voor de toepassing van post 8507 worden onder "elektrische accumulatoren” eveneens die accumulatoren verstaan die worden aangeboden met hulpcomponenten die bijdragen aan de functie van de accumulator om energie op te slaan en te leveren of de accumulator beschermen tegen schade, zoals elektrische verbindingsstukken, temperatuurregelaars (bijvoorbeeld thermistors) en smeltveiligheden. Zij kunnen eveneens een deel van de beschermende behuizing van de goederen waarin zij worden gebruikt bevatten.

 

4.  Onder post 8509 worden uitsluitend ingedeeld, voor zover het elektromechanische apparaten betreft van de soort gewoonlijk gebezigd voor huishoudelijk gebruik:

a)  vloerwrijvers (boenmachines), apparaten voor het malen, het mengen en dergelijke, van voedings- en genotmiddelen, vruchtenpersen en groentepersen, ongeacht het gewicht;

b)  andere toestellen wegende niet meer dan 20 kg, met uitzondering van ventilatoren en van afzuigkappen met ingebouwde ventilator, ook indien met filter (post 8414), van centrifuges voor wasgoed (post 8421), van machines voor het afwassen van vaatwerk (post 8422), van wasmachines voor wasgoed (post 8450), van strijkmachines (post 8420 of 8451), naargelang het kalanders — mangels — of andere machines betreft), van naaimachines (post 8452), van elektrische scharen (post 8467) en van elektrothermische toestellen (post 8516).

 

5.  Voor de toepassing van post 8523 wordt:

a)  onder „niet-vluchtige geheugens op basis van halfgeleiders” (bijvoorbeeld „flashgeheugenkaarten” of „flash elektronische geheugenkaarten”) verstaan, geheugentoestellen met een contactvoet, bestaande uit een gedrukte schakeling waarop zijn gemonteerd, in één enkele behuizing, een of meer flashgeheugens (bijvoorbeeld „flash E 2 PROM”) in de vorm van geïntegreerde schakelingen. Zij kunnen zijn voorzien van een controller in de vorm van een geïntegreerde schakeling en discrete passieve componenten, zoals condensatoren en weerstanden;

b)  als „intelligente kaarten” aangemerkt, kaarten waarin een of meer elektronische geïntegreerde schakelingen (een microprocessor, een willekeurig toegankelijk geheugen (RAM) of een enkel uitleesbaar geheugen (ROM)) in de vorm van chips zijn bevestigd. Deze kaarten kunnen zijn voorzien van contacten, van een magneetstrip of van een ingegoten antenne, maar bevatten geen andere actieve of passieve elementen.

 

6.  Voor de toepassing van post 8534 worden als „gedrukte schakelingen” aangemerkt, schakelingen verkregen door het vormen op een onderlaag van isolerend materiaal, door een bij het drukken gebruikte werkwijze (bijvoorbeeld inpersen, elektrolytisch opbrengen, etsen) of volgens de zogenaamde dun- of dikfilmtechniek, van stroomvoerende elementen, contacten of andere gedrukte elementen (bijvoorbeeld inductie-elementen, weerstanden, condensatoren), die al dan niet volgens een bepaald schema onderling zijn verbonden, met uitzondering evenwel van elementen die een elektrisch signaal kunnen voortbrengen, gelijkrichten, moduleren of versterken (bijvoorbeeld halfgeleiderelementen).

De uitdrukking „gedrukte schakelingen” omvat geen schakelingen samengesteld met andere dan tijdens het drukproces verkregen elementen, noch omvat zij individuele, discrete weerstanden, condensatoren of inductie-elementen. Gedrukte schakelingen mogen evenwel voorzien zijn van niet-gedrukte aansluitingselementen.

Dunfilmschakelingen en dikfilmschakelingen die tijdens eenzelfde technologisch proces verkregen passieve en actieve elementen bevatten, worden onder post 8542 ingedeeld.

 

7.  Voor de toepassing van post 8536 wordt verstaan onder „verbindingsstukken voor optische vezels, optischevezelbundels of optischevezelkabels”, verbindingsstukken die enkel werktuiglijk de optische vezels met de uiteinden tegen elkaar verbinden in een digitaal lijnsysteem. Zij vervullen geen andere functie, zoals de versterking, regeneratie of modificatie van een signaal.

 

8.  Post 8537 omvat geen draadloze infraroodtoestellen voor de bediening op afstand van televisieontvangtoestellen en andere elektrische apparaten (post 8543).

 

9.  Voor de toepassing van de posten 8541 en 8542 wordt verstaan onder:

a)  „dioden, transistors en dergelijke halfgeleiderelementen”, elementen waarvan de werking afhankelijk is van variaties in de soortelijke weerstand onder de invloed van een elektrisch veld;

b)  „elektronische geïntegreerde schakelingen”:

1)  monolithische geïntegreerde schakelingen, waarvan de elementen (dioden, transistors, weerstanden, condensatoren, inductie-elementen, enz.) in de massa (hoofdzakelijk) of op het oppervlak van een halfgeleidermateriaal (bijvoorbeeld gedoopt silicium, galliumarsenide, silicium-germanium, indiumfosfide) tot stand zijn gebracht en een onverbrekelijk geheel vormen;

2)  hybride geïntegreerde schakelingen, waarin passieve elementen (weerstanden, condensatoren, inductie-elementen, enz.), verkregen volgens de dun- of dikfilmtechniek, en actieve elementen (dioden, transistors, monolithische geïntegreerde schakelingen, enz.), verkregen volgens de halfgeleidertechniek, praktisch onverbrekelijk zijn opgenomen, door interconnectie of onderlinge verbindingen, op eenzelfde isolerende onderlaag (van glas, van keramisch materiaal, enz.). In deze schakelingen mogen tevens discrete elementen zijn opgenomen;

3)  geïntegreerde multichipschakelingen bestaande uit twee of meer onderling verbonden monolithische geïntegreerde schakelingen die een praktisch onverbrekelijk geheel vormen, al dan niet op een of meer isolerende onderlagen, met of zonder bedradingsframes (lead frames), maar zonder andere actieve of passieve schakelingselementen.

4)  uit verscheidene componenten bestaande geïntegreerde schakelingen die bestaan uit een combinatie van een of meer monolithische, hybride of geïntegreerde multichipschakelingen met ten minste een van de volgende componenten: op silicium gebaseerde sensoren, actuatoren, oscillatoren, resonators of combinaties daarvan, of componenten die de functie vervullen van de artikelen die kunnen worden ingedeeld onder post 8532, 8533 of 8541, of van smoorspoelen en zelfinductiespoelen die kunnen worden ingedeeld onder post 8504, vormgegeven in een praktisch onverbrekelijk geheel zoals een geïntegreerde schakeling, als teneinde een component te vormen van de soort die wordt gebruikt voor assemblage op een gedrukte schakeling (PCB) of andere drager, door de verbinding via pinnen, aansluitpunten, balletjes, velden, bulten of vullingen.

Voor de toepassing van deze omschrijving geldt het volgende :

1)  "componenten" kunnen discreet zijn, onafhankelijk zijn vervaardigd en vervolgens zijn aangebracht op uit verscheidene componenten bestaande geïntegreerde schakelingen, of in andere componenten zijn geïntegreerd;

2)  de uitdrukking "op silicium gebaseerd" betekent dat de component is gebouwd op een onderlaag van silicium, of bestaat uit materialen op basis van silicium, of vervaardigd op een microchip van een geïntegreerde schakeling;

3)  a)  "op silicium gebaseerde sensoren" bestaan uit micro-elektronische of mechanische structuren die in de massa of op het oppervlak van een halfgeleidermateriaal tot stand zijn gebracht en de functie hebben om fysieke of chemische hoeveelheden op te sporen en deze om te zetten in elektrische signalen, veroorzaakt door de daaruit resulterende variaties in de elektrische eigenschappen of de verplaatsing van mechanische structuur. De "fysieke of chemische hoeveelheden" hebben betrekking op reële -fenomenen zoals druk, akoestische golven, versnelling, trilling, beweging, oriëntatie, spanning, magnetische veldsterkte, elektrische veldsterkte, licht, radioactiviteit, vochtigheid, stroming, chemische concentratie, enz;

b)  "op silicium gebaseerde actuatoren" bestaan uit micro-elektronische en mechanische structuren die in de massa of op het oppervlak van halfgeleidermateriaal tot stand zijn gebracht en de functie hebben om elektrische signalen in fysieke beweging om te zetten;

c)  "op silicium gebaseerde resonators" zijn componenten die bestaan uit micro-elektronische of mechanische structuren die in de massa of op het oppervlak van halfgeleidermateriaal tot stand zijn gebracht en de functie hebben om een mechanische of elektrische trilling te genereren van een van tevoren vastgestelde frequentie die afhangt van de fysieke geometrie van deze structuren als reactie op een externe input;

d) "op silicium gebaseerde oscillatoren" zijn actieve componenten die bestaan uit micro-elektronische of mechanische structuren die in de massa of op het oppervlak van halfgeleidermateriaal tot stand zijn gebracht en de functie hebben om een mechanische of elektrische trilling te genereren van een van tevoren vastgestelde frequentie die afhangt van de fysieke geometrie van deze structuren.

Voor de indeling van de in deze aantekening omschreven goederen hebben de posten 8541 en 8542 voorrang boven alle andere posten van de nomenclatuur, met uitzondering van post 8523, waaronder die goederen, bijvoorbeeld in verband met hun functie, eventueel zouden kunnen worden ingedeeld.

 

10.  Voor de toepassing van post 8548 wordt onder „gebruikte elektrische elementen, gebruikte elektrische batterijen en gebruikte elektrische accumulatoren” verstaan, die welke als zodanig onbruikbaar zijn geworden door breuk, versnijden, slijtage of dergelijke, of die welke niet geschikt zijn om te worden herladen.

 

 

Aanvullende aantekening

 

1.  Onderverdeling 8527 12 omvat slechts radiocassettespelers met ingebouwde versterker doch zonder ingebouwde luidspreker, die zonder een externe elektrische energiebron kunnen werken en waarvan de afmetingen niet meer dan 170 mm × 100 mm × 45 mm bedragen.

 

 

Aanvullende aantekeningen (GN)

 

1.  Toestellen voor het weergeven van geluid voorzien van een mechanisme voor aflezing door middel van een laserstraal vallen niet onder de onderverdelingen 8519 2010 en 8519 3000.

 

2.  Aanvullende aantekening 1 is mutatis mutandis van toepassing op de onderverdeling 8519 8115.

 

3.  Voor de toepassing van de onderverdelingen 8528 7115 en 8528 7191 heeft de term „modem” betrekking op toestellen of apparatuur die de inkomende en uitgaande signalen moduleren en demoduleren, zoals V.90-modems of kabelmodems, en andere toestellen die gebruikmaken van dergelijke technologieën om toegang te krijgen tot het internet, zoals WLAN, ISDN en ethernet. De omvang van de internettoegang kan door de dienstenaanbieder worden beperkt.

Toestellen van deze onderverdelingen moeten tweerichtingscommunicatie of een tweerichtingsinformatiestroom mogelijk maken met het oog op het aanbieden van een interactieve informatie- uitwisseling.

 

TOP