Versie: 2018

AFDELING XVI

 

MACHINES, TOESTELLEN EN ELEKTROTECHNISCH MATERIEEL, ALSMEDE DELEN DAARVAN; TOESTELLEN VOOR HET OPNEMEN OF HET WEERGEVEN VAN GELUID, VOOR HET OPNEMEN OF HET WEERGEVEN VAN BEELDEN EN GELUID VOOR TELEVISIE, ALSMEDE DELEN EN TOEBEHOREN VAN DEZE TOESTELLEN

 

Aantekeningen voor de afdeling + Aanvullende aantekeningen voor de afdeling (GN)

 

 

 

HOOFDSTUK 84

 

KERNREACTOREN, STOOMKETELS, MACHINES, TOESTELLEN EN MECHANISCHE WERKTUIGEN, ALSMEDE DELEN DAARVAN

 

 

Aantekeningen + Aanvullende aantekeningen + Aanvullende aantekeningen (GN)

 

 

AANTEKENINGEN

 

1.    Dit hoofdstuk omvat niet:

a)    molenstenen en dergelijke artikelen om te malen en andere artikelen, bedoeld bij hoofdstuk 68;

b)    toestellen, machines en werktuigen (bijvoorbeeld pompen) van keramische stoffen en keramische delen van toestellen, machines of werktuigen, van onverschillig welke stof (hoofdstuk 69);

c)    glaswerk voor laboratoria (post 7017); werken van glas voor technisch gebruik (posten 7019 en 7020);

d)    artikelen bedoeld bij de posten 7321 en 7322, alsmede dergelijke artikelen van andere onedele metalen (hoofdstukken 74 tot en met 76 en 78 tot en met 81);

e)    stofzuigers bedoeld bij post 8508;

f)    elektromechanische toestellen voor huishoudelijk gebruik, bedoeld bij post 8509; digitale fototoestellen bedoeld bij post 8525;

g)    radiatoren voor de artikelen bedoeld bij afdeling XVII;

h)    met de hand bediende mechanische vloervegers, zonder motor (post 9603).

 

2.    Met inachtneming van het bepaalde in aantekening 3 op afdeling XVI en aantekening 9 op dit hoofdstuk, worden machines en toestellen, die zowel beantwoorden aan de omschrijving van de posten 8401 tot en met 8424 of post 8486 als aan die van de posten 8425 tot en met 8480, ingedeeld onder de posten 8401 tot en met 8424 of onder post 8486, naargelang van het geval.

Onder post 8419 worden echter niet ingedeeld:

a)    broedmachines en kunstmoeders, voor de pluimveeteelt, alsmede kiemkasten (post 8436);

b)    apparaten voor het bevochtigen van graan, voor de meelindustrie (post 8437);

c)    diffusieketels en diffusiebatterijen, voor suikerfabrieken (post 8438);

d)    thermische machines en thermische toestellen, voor de behandeling van garen, van weefsel en van werken van textiel (post 8451);

e)    apparaten, inrichtingen en laboratoriumuitrusting, voor het verrichten van mechanische bewerkingen, waarbij een temperatuurverandering, hoewel noodzakelijk, slechts van ondergeschikte betekenis is.

Voorts worden onder post 8422 niet ingedeeld:

a)    naaimachines voor het dichtnaaien van verpakkingsmiddelen (post 8452);

b)    kantoormachines en -toestellen bedoeld bij post 8472.

Onder post 8424 worden niet ingedeeld:

a)    inktstraaldrukkers (post 8443);

b)    waterstraalsnijmachines (post 8456).

 

3.    Gereedschapswerktuigen voor het verspanend bewerken van ongeacht welk materiaal, die zowel beantwoorden aan de omschrijving van post 8456 als aan die van post 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8464 of 8465, worden ingedeeld onder post 8456.

 

4.    Onder post 8457 worden uitsluitend ingedeeld gereedschapswerktuigen, andere dan draaibanken (draaicentra daaronder begrepen), voor het bewerken van metaal, die verschillende soorten bewerkingen kunnen uitvoeren, en wel:

a)    met gebruikmaking van automatische gereedschapswisseling vanuit een magazijn, volgens een bewerkingsprogramma (bewerkingscentra);

b)    door automatisch gebruik, gelijktijdig of achtereenvolgens, van verschillende bewerkingseenheden, waarbij het werkstuk niet wordt verplaatst (enkel-stationsbewerkingsmachines), of

c)    door automatische verplaatsing van het werkstuk naar verschillende bewerkingseenheden (meervoudige transferbewerkingsmachines).

 

5.    A)   Voor de toepassing van post 8471 wordt onder „automatische gegevensverwerkende machines” verstaan machines die

1)    het verwerkingsprogramma of de verwerkingsprogramma’s en ten minste de gegevens die voor de uitvoering van dit programma of deze programma’s onmiddellijk noodzakelijk zijn, kunnen opslaan;

2)    vrij kunnen worden geprogrammeerd overeenkomstig de behoeften van de gebruiker;

3)    door de gebruiker te bepalen rekenkundige bewerkingen kunnen uitvoeren, en

4)    zonder menselijke tussenkomst een verwerkingsprogramma kunnen uitvoeren, waarbij zij in staat moeten zijn de uitvoering van het programma gedurende het verwerkingsverloop door logische beslissing te wijzigen.

 

B)   Automatische gegevensverwerkende machines kunnen voorkomen in de vorm van systemen bestaande uit een variabel aantal afzonderlijke eenheden.

 

C)   Met inachtneming van het bepaalde onder D) en E) hierna, wordt een eenheid als een deel van een compleet systeem aangemerkt,indien zij aan alle hierna omschreven voorwaarden voldoet, te weten:

1)    zij moet van de soort zijn die uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt in een automatisch gegevensverwerkend systeem;

2)    zij moet, hetzij rechtstreeks, hetzij door tussenschakeling van een of meer andere eenheden, op de centrale verwerkingseenheid kunnen worden aangesloten, en

3)    zij moet in staat zijn gegevens te ontvangen of te leveren in een vorm - codes of signalen - die bruikbaar is voor het systeem.

Afzonderlijk aangeboden eenheden van een automatische gegevensverwerkende machine worden onder post 8471 ingedeeld.

Toetsenborden, invoertoestellen met X-Y-coördinaten en schijvengeheugeneenheden die voldoen aan het bepaalde in onderdeel C), onder 2) en 3), hiervoor, zijn evenwel in alle gevallen in te delen als eenheden bedoeld bij post 8471.

 

D)   Post 8471 omvat niet de navolgende toestellen indien zij afzonderlijk worden aangeboden, zelfs indien zij beantwoorden aan alle in aantekening 5, onder C), hiervoor vermelde voorwaarden:

1)    afdrukkers, kopieertoestellen, telekopieertoestellen, ook indien gecombineerd;

2)    toestellen voor het zenden of ontvangen van spraak, van beelden of van andere gegevens, daaronder begrepen toestellen voor de overdracht in een kabelnetwerk of in een draadloos netwerk (zoals een lokaal netwerk of een uitgestrekt netwerk);

3)    luidsprekers en microfoons;

4)    televisiecamera’s, digitale fototoestellen en videocamera-opnametoestellen;

5)    monitors en projectietoestellen, niet voorzien van ontvangtoestel voor televisie.

 

E)   Machines die een automatische gegevensverwerkende machine bevatten of daarmede in samenhang worden gebruikt en die een eigen functie, andere dan automatische gegevensverwerking, vervullen, worden ingedeeld onder de post die overeenkomstig hun functie in aanmerking komt of, bij ontbreken daarvan, onder een sluitpost.

 

6.    Gekalibreerde, gepolijste stalen kogels worden ingedeeld onder post 8482, indien de maximumdiameter en de minimumdiameter niet meer dan 1 percent verschillen van de nominale diameter, met dien verstande evenwel dat het verschil niet meer mag bedragen dan 0,05 mm.

Stalen kogels die niet aan deze voorwaarde voldoen, worden ingedeeld onder post 7326.

 

7.    Machines die voor verschillende doeleinden kunnen worden gebezigd, worden, voor zover niet anders is bepaald en met inachtneming van het bepaalde in aantekening 2 op dit hoofdstuk en van het bepaalde in aantekening 3 op afdeling XVI, ingedeeld onder de post die van toepassing is op hun voornaamste doeleinde. Indien een dergelijke post niet bestaat, dan wel niet is uit te maken wat het voornaamste doeleinde is, worden machines die voor verschillende doeleinden kunnen worden gebezigd, ingedeeld onder post 8479.

Onder post 8479 worden in ieder geval ingedeeld machines voor het vervaardigen van touw of van kabel (bijvoorbeeld kabelslagmachines, kabeldraaimachines) van ongeacht welk materiaal.

 

8.    Voor de toepassing van post 8470 heeft de term „zakformaat” slechts betrekking op machines waarvan de afmetingen niet meer bedragen dan 170 mm × 100 mm × 45 mm.

 

9.    A)   Aantekening 9, onder a), en b), op hoofdstuk 85 is eveneens van toepassing op de uitdrukkingen "halfgeleiderelementen" en "elektronische geïntegreerde schakelingen" zoals gebruikt in deze aantekening en in post 8486. Voor de toepassing van deze aantekening en van post 8486 omvat de uitdrukking "halfgeleiderelementen" echter eveneens lichtgevoelige halfgeleiderelementen en luminescentiedioden (leds).

 

B)   Voor de toepassing van deze aantekening en van post 8486 wordt onder de uitdrukking „vervaardiging van platte beeldschermen” verstaan, de vervaarding van platen of bladen (substraten) tot een plat scherm. Hieronder wordt niet verstaan de vervaardiging van glas of de assemblage van gedrukte schakelingen of van andere elektronische componenten op het platte scherm. De uitdrukking „plat beeldscherm” omvat geen kathodestraalbuistechnologie.

 

C)   Post 8486 omvat eveneens machines en apparaten van de soort die uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt voor:

1)    de vervaardiging of de reparatie van maskers of systeemrasters („reticles”);

2)    het samenvoegen van halfgeleiderelementen of van elektronische geïntegreerde schakelingen;

3)    het heffen, hijsen, laden en lossen van staven, schijven (wafers), halfgeleiderelementen, elektronische geïntegreerde schakelingen en platte beeldschermen.

 

D)   Onder voorbehoud van aantekening 1 op afdeling XVI en aantekening 1 op hoofdstuk 84, worden machines en apparaten die beantwoorden aan de omschrijving van post 8486 ingedeeld onder deze post en niet onder een andere post van de nomenclatuur.

 

 

Aanvullende aantekeningen

 

1.    Voor de toepassing van onderverdeling 8465 20 worden onder "bewerkingscentra" uitsluitend verstaan: de gereedschapswerktuigen voor het bewerken van hout, van kurk, van been, van geharde rubber, van harde kunststof en van dergelijke harde stoffen waarmee bewerkingen van verschillende aard kunnen worden uitgevoerd met gebruikmaking van automatische gereedschapswisseling vanuit een magazijn, volgens een bewerkingsprogramma.

 

2.    Voor de toepassing van onderverdeling 8471 49 wordt onder „systemen” verstaan automatische gegevensverwerkende machines waarvan de eenheden voldoen aan de voorwaarden opgenomen in aantekening 5, onder C, op hoofdstuk 84 en die ten minste een centrale verwerkingseenheid, een invoereenheid (bijvoorbeeld een toetsenbord of een aftaster) en een uitvoereenheid (bijvoorbeeld een eenheid voor visuele presentatie of een afdrukker) bevatten.

 

3.    Voor de toepassing van onderverdeling 8481 20 wordt onder "kleppen voor oleohydraulische of pneumatische overbrenging" verstaan: de kleppen die specifiek worden gebruikt voor de overdracht van druk in een hydraulisch of pneumatisch systeem, waarbij de energiebron wordt geleverd in de vorm van persvloeistoffen (vloeibaar of gasvormig). Het kan kleppen van elke soort betreffen (bijvoorbeeld reduceerventielen of overloopkleppen). Onderverdeling 8481 20 heeft voorrang op alle andere onderverdelingen van post 8481.

 

4.    Onderverdeling 8482 40 omvat uitsluitend lagers voorzien van rollen met op alle plaatsen een gelijke diameter van niet meer dan 5 mm en met een lengte van ten minste driemaal de diameter. De uiteinden van de rollen mogen zijn afgerond.

 

 

Aanvullende aantekeningen (GN)

 

1.    Als luchtvaartuigmotoren bedoeld bij de onderverdelingen 8407 10 en 8409 10 worden alleen aangemerkt motoren die zijn ingericht om te worden voorzien van een luchtschroef of van een rotor.

 

2.    Onderverdeling 8471 7030 omvat eveneens cd-romlezers die geheugeneenheden zijn voor automatische gegevensverwerkende machines, bestaande uit aandrijfeenheden bestemd voor het uitlezen van signalen van cd-roms, audio-cd's en foto-cd's en die zijn uitgerust met een uitgang voor een hoofdtelefoon, een geluidsvolumeregelaar of een aan-/uitknop.

 

TOP