Versie: 2018

AFDELING X

 

HOUTPULP EN PULP VAN ANDERE CELLULOSEHOUDENDE VEZELSTOFFEN; PAPIER EN KARTON VOOR HET TERUGWINNEN (RESTEN EN AFVAL); PAPIER EN KARTON, ALSMEDE ARTIKELEN DAARVAN

 

Aantekeningen voor de afdeling + Aanvullende aantekeningen voor de afdeling (GN)

 

 

 

HOOFDSTUK 49

 

ARTIKELEN VAN DE UITGEVERIJ, VAN DE PERS OF VAN EEN ANDERE GRAFISCHE INDUSTRIE; GESCHREVEN OF GETYPTE TEKSTEN EN PLANNEN

 

 

Aantekeningen + Aanvullende aantekeningen + Aanvullende aantekeningen (GN)

 

 

AANTEKENINGEN

 

1.    Dit hoofdstuk omvat niet:

a)    fotografische negatieven of positieven, op transparante drager (hoofdstuk 37);

b)    kaarten, plattegronden en globes, in reliëf, ook indien bedrukt (post 9023);

c)    speelkaarten en andere artikelen bedoeld bij hoofdstuk 95;

d)    originele gravures, etsen en litho's (post 9702), postzegels, fiscale zegels, gefrankeerde enveloppen en postkaarten, eerstedagenveloppen en dergelijke artikelen, bedoeld bij post 9704, alsmede antiquiteiten, zijnde voorwerpen ouder dan honderd jaar en andere artikelen, bedoeld bij hoofdstuk 97.

 

2.    Voor de toepassing van hoofdstuk 49 wordt onder „drukwerk” en „gedrukt” mede verstaan: gereproduceerd door een stencilmachine, verkregen met behulp van een automatische gegevensverwerkende machine of door gaufreren, fotograferen, fotokopiëren, thermokopiëren of typen.

 

3.    Gekartonneerde of ingebonden kranten en gekartonneerde of ingebonden tijdschriften, alsmede verzamelingen van kranten en van tijdschriften in een gemeenschappelijke omslag, vallen onder post 4901, ook indien zij reclame bevatten.

 

4.    Onder post 4901 vallen eveneens:

a)    verzamelingen van gedrukte reproducties van kunstwerken, van tekeningen, enz., zijnde complete werken met doorlopend genummerde bladzijden, die een boek in een of meer delen vormen, voor zover deze reproducties vergezeld zijn van een op die kunstwerken of op hun makers betrekking hebbende tekst;

b)    verzamelingen van platen, die als supplement bij een boek zijn gevoegd;

c)    katernen en losse vellen, ongeacht het formaat daarvan, die een compleet boek of een deel daarvan uitmaken en bestemd zijn om te worden gebrocheerd, gekartonneerd, ingenaaid of ingebonden.

Katernen en losse vellen, waarop enkel illustraties of gravures voorkomen, maar geen tekst, behoren evenwel, ongeacht het formaat daarvan, tot post 4911.

 

5.    Behoudens het bepaalde bij aantekening 3 op dit hoofdstuk wordt drukwerk hoofdzakelijk bedoeld voor het maken van reclame (bijvoorbeeld brochures, prospectussen, door handelsgroeperingen uitgegeven catalogi en jaarboeken, toeristische propaganda), niet onder post 4901 ingedeeld. Dergelijk drukwerk valt onder post 4911.

 

6.    Voor toepassing van post 4903 worden als „prentenalbums en prentenboeken, voor kinderen” aangemerkt, albums en boeken, voor kinderen, die hun waarde hoofdzakelijk ontlenen aan de plaatjes en waarvan de tekst slechts bijzaak is.

 

 

Aanvullende aantekeningen

 

Nihil

 

 

Aanvullende aantekeningen (GN)

 

Nihil

 

 

TOP