Versie: 2018

AFDELING VI

 

PRODUCTEN VAN DE CHEMISCHE EN VAN DE AANVERWANTE INDUSTRIEËN

 

Aantekeningen voor de afdeling + Aanvullende aantekeningen voor de afdeling (GN)

 

 

 

HOOFDSTUK 32

 

LOOI- EN VERFEXTRACTEN; LOOIZUUR (TANNINE) EN DERIVATEN DAARVAN; PIGMENTEN EN ANDERE KLEUR- EN VERFSTOFFEN; VERF EN VERNIS; MASTIEK; INKT

 

 

Aantekeningen + Aanvullende aantekeningen + Aanvullende aantekeningen (GN)

 

 

AANTEKENINGEN

 

1.    Dit hoofdstuk omvat niet:

a)    geïsoleerde chemisch welbepaalde producten, andere dan die begrepen onder post 3203 of 3204, de anorganische stoffen van de soort gebruikt als „lichtgevende stoffen” (luminoforen) (post 3206), glas verkregen uit gesmolten siliciumdioxide of uit gesmolten kwarts, in de vormen bedoeld bij post 3207, en de kleur- en verfstoffen, opgemaakt voor de verkoop in het klein, bedoeld bij post 3212;

b)    tannaten en andere looizuurderivaten van de producten bedoeld bij de posten 2936 tot en met 2939, 2941 en 3501 tot en met 3504;

c)    asfaltmastiek en andere bitumineuze mastiek (post 2715).

 

2.    Mengsels van gestabiliseerde diazozouten en koppelmiddelen, voor de vervaardiging van azokleurstoffen, worden onder post 3204 ingedeeld.

 

3.    Onder de posten 3203, 3204, 3205 en 3206 worden eveneens ingedeeld de preparaten op basis van kleurstoffen (daaronder begrepen, voor zover het post 3206 betreft, pigmenten bedoeld bij post 2530 of hoofdstuk 28, metaalschilfers en metaalpoeders), van de soort gebruikt voor het kleuren van stoffen of als bestanddeel bij de vervaardiging van kleurpreparaten. Daarentegen omvatten deze posten niet de pigmenten in niet-waterige dispersies, in vloeibare vorm of als pasta, van de soort gebruikt bij de vervaardiging van verf (post 3212), noch de andere preparaten bedoeld bij post 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 of 3215.

 

4.    Oplossingen van producten bedoeld bij de posten 3901 tot en met 3913 (andere dan collodion) in vluchtige organische oplosmiddelen vallen onder post 3208, indien zij meer dan 50 gewichtspercenten oplosmiddelen bevatten.

 

5.    De in dit hoofdstuk gebezigde uitdrukkingen „kleurstoffen” en „verfstoffen” omvatten niet producten van de soort gebruikt als vulstof in olieverf, ook niet indien zij geschikt zouden zijn om als pigment voor waterverf te dienen.

 

6.    Met „stempelfoliën” in de zin van post 3212 worden uitsluitend bedoeld foliën voor het stempelen van bijvoorbeeld boekbanden, lederwaren of hoedbanden, en die bestaan uit:

a)    metaalpoeder (stuifpoeder), ook van edel metaal, of pigmenten, gebonden met lijm, met gelatine of met andere bindmiddelen;

b)    metalen (edele metalen daaronder begrepen) of pigmenten, door elektrolyse, verstuiving of een dergelijke werkwijze aangebracht op een drager van papier, van kunststof of van andere stoffen.

 

 

Aanvullende aantekeningen

 

Nihil

 

 

Aanvullende aantekeningen (GN)

 

Nihil

 

 

TOP