Versie: 2018

AFDELING VI

 

PRODUCTEN VAN DE CHEMISCHE EN VAN DE AANVERWANTE INDUSTRIEËN

 

Aantekeningen voor de afdeling + Aanvullende aantekeningen voor de afdeling (GN)

 

 

 

HOOFDSTUK 28

 

ANORGANISCHE CHEMISCHE PRODUCTEN; ANORGANISCHE OF ORGANISCHE VERBINDINGEN VAN EDELE METALEN, VAN RADIOACTIEVE ELEMENTEN, VAN ZELDZAME AARDMETALEN EN VAN ISOTOPEN

 

 

Aantekeningen + Aanvullende aantekeningen + Aanvullende aantekeningen (GN)

 

 

AANTEKENINGEN

 

1.    De posten van dit hoofdstuk hebben, voor zover uit de context niet het tegendeel blijkt, uitsluitend betrekking op:

a)    geïsoleerde chemische elementen en geïsoleerde chemisch welbepaalde verbindingen, ook indien zij onzuiverheden bevatten;

b)    waterige oplossingen van de producten, bedoeld onder a) hiervoor;

c)    andere oplossingen van de hiervoor onder a) bedoelde producten, voor zover deze oplossingen gebruikelijke en noodzakelijke bereidingsvormen zijn die uitsluitend zijn gekozen om veiligheidsredenen of om de producten geschikt te maken voor vervoer en voor zover de oplosmiddelen de producten niet méér geschikt maken voor bijzondere toepassingen dan voor hun gebruik in het algemeen;

d)    producten bedoeld onder a), b) of c) hiervoor, waaraan een stabilisator (zelfstandigheden om het klonteren tegen te gaan daaronder begrepen) is toegevoegd, nodig voor de houdbaarheid of voor het vervoer;

e)    producten bedoeld onder a), b), c) of d) hiervoor, waaraan een zelfstandigheid is toegevoegd om het verstuiven tegen te gaan of waaraan een kleurmiddel is toegevoegd om het onderkennen ervan te vergemakkelijken dan wel om veiligheidsredenen, voor zover deze toevoegingen de producten niet méér geschikt maken voor bijzondere toepassingen dan voor hun gebruik in het algemeen.

 

2.    Naast dithionieten en sulfoxylaten, gestabiliseerd met organische stoffen (post 2831), de anorganische carbonaten en peroxocarbonaten (post 2836), de cyaniden, oxycyaniden en complexe cyaniden van anorganische basen (post 2837), de anorganische fulminaten, cyanaten en thiocyanaten (post 2842), de organische producten begrepen onder de posten 2843 tot en met 2846 en 2852 en de carbiden (post 2849), worden alleen de hieronder genoemde koolstofverbindingen onder dit hoofdstuk ingedeeld:

a)    oxiden van koolstof, waterstofcyanide (blauwzuur), knalzuur, isocyaanzuur, thiocyaanzuur en andere al dan niet complexe cyaanzuren (post 2811);

b)    carbonylhalogeniden (post 2812);

c)    koolstofdisulfide (post 2813);

d)    thiocarbonaten, selenocarbonaten en tellurocarbonaten, selenocyanaten en tellurocyanaten, tetrathiocyanatodiamine chromaten (reineckaten) en andere complexe anorganische cyanaten (post 2842);

e)    waterstofperoxide in vaste toestand gebracht met ureum (post 2847), koolstofoxidesulfide, thiocarbonylhalogeniden, cyaan, cyaanhalogeniden, cyaanamide en metaalverbindingen van cyaanamide (post 2853), met uitzondering van calciumcyaanamide, ook indien zuiver (hoofdstuk 31).

 

3.    Behoudens het bepaalde in aantekening 1 op afdeling VI, omvat dit hoofdstuk niet:

a)    natriumchloride en magnesiumoxide, ook indien zuiver, en andere producten bedoeld bij afdeling V;

b)    producten die zowel tot de anorganische verbindingen als tot de organische verbindingen zijn te rekenen, andere dan die bedoeld bij aantekening 2 hiervoor;

c)    producten bedoeld bij de aantekeningen 2, 3, 4 en 5 op hoofdstuk 31;

d)    anorganische producten van de soort gebruikt als „lichtgevende stoffen” (luminoforen) bedoeld bij post 3206; glasfritten en ander glas, in de vorm van poeder, van korreltjes, van schilfers of van vlokken, bedoeld bij post 3207;

e)    kunstmatig grafiet (post 3801), preparaten en ladingen, voor brandblusapparaten, alsmede brandblusbommen (post 3813), radeervloeistoffen in verpakkingen voor de verkoop in het klein (post 3824) en gecultiveerde kristallen — andere dan optische elementen — van alkalimetaalhalogeniden of van aardalkalimetaalhalogeniden, wegende per stuk 2,5 g of meer (post 3824);

f)    natuurlijke, synthetische of gereconstrueerde edelstenen of halfedelstenen en poeder en stof van dergelijke stenen (posten 7102 tot en met 7105), alsmede edele metalen en legeringen daarvan bedoeld bij hoofdstuk 71;

g)    metalen, ook indien zuiver, legeringen van metalen en cermets, gesinterde metaalcarbiden daaronder begrepen (metaalcarbiden gesinterd met een metaal), bedoeld bij afdeling XV;

h)    optische elementen, bijvoorbeeld van alkalimetaalhalogeniden of van aardalkalimetaalhalogeniden (post 9001).

 

4.    Chemisch welbepaalde complexe zuren, bestaande uit een verbinding van een anorganisch zuur bedoeld bij onderdeel II, en een metaalzuur (hydroxide) bedoeld bij onderdeel IV, worden ingedeeld onder post 2811.

 

5.    De posten 2826 tot en met 2842 hebben alleen betrekking op de zouten en peroxozouten van metalen of van ammonium.

Voor zover uit de context niet het tegendeel blijkt, worden dubbelzouten en complexe zouten ingedeeld onder post 2842.

 

6.    Onder post 2844 worden slechts de hierna genoemde producten ingedeeld:

a)    technetium (atoomnummer 43), promethium (atoomnummer 61), polonium (atoomnummer 84) en alle elementen met een atoomnummer hoger dan 84;

b)    natuurlijke en kunstmatige radioactieve isotopen (isotopen van edele of onedele metalen bedoeld bij de afdelingen XIV en XV daaronder begrepen), ook indien onderling vermengd;

c)    anorganische of organische verbindingen van de hiervoor bedoelde elementen en isotopen, al dan niet chemisch welbepaald, ook indien onderling vermengd;

d)    legeringen, dispersies (cermets daaronder begrepen), keramische producten en mengsels die de hiervoor bedoelde elementen of isotopen dan wel anorganische of organische verbindingen daarvan bevatten en een specifieke radioactiviteit hebben van meer dan 74 Bq/g (0,002 μCi/g);

e)    gebruikte (bestraalde) splijtstofelementen van kernreactoren;

f)    radioactieve afvalstoffen, ook indien zij nog bruikbaar zijn.

Voor de toepassing van deze aantekening en van de posten 2844 en 2845 wordt onder „isotopen” verstaan:

- geïsoleerde nucliden, met uitzondering van de chemische elementen die in de natuur monoïsotopisch voorkomen,

- mengsels van isotopen van hetzelfde element, verrijkt aan een of meer van hun isotopen, dat wil zeggen elementen waarvan de natuurlijke isotopensamenstelling kunstmatig is gewijzigd.

 

7.    Post 2853 omvat eveneens koperfosfide (fosforkoper) bevattende meer dan 15 gewichtspercenten fosfor.

 

8.    Chemische elementen, zoals silicium en seleen (selenium), die met het oog op hun gebruik voor elektronische doeleinden gedoopt zijn, worden onder hoofdstuk 28 ingedeeld, indien zij ruw getrokken zijn of voorkomen in de vorm van cilinders of staven. In de vorm van schijven, plaatjes of dergelijke, worden zij onder post 3818 ingedeeld.

 

 

Aanvullende aantekeningen

 

1.    Voor de toepassing van onderverdeling 2852 10 wordt onder het begrip „chemisch welbepaald” verstaan alle organische of anorganische kwikverbindingen die voldoen aan de voorwaarden van de letters a) tot en met e) van aantekening 1 bij hoofdstuk 28 of de letters a) tot en met h) van aantekening 1 bij hoofdstuk 29.

 

 

Aanvullende aantekeningen (GN)

 

1.    Tenzij anders bepaald, worden onder de zouten, die in een onderverdeling van een post zijn genoemd, mede begrepen de zure en basische zouten.

 

TOP