BTW

 

(BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE)

 

 

INLEIDENDE AANMERKING

 

1.  Er is geen volstrekte overeenstemming tussen de aanwijzingen van koopwaren, zoals die voorkomen enerzijds in het Gebruikstarief en anderzijds in de teksten van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven.

 

2.  Om die redenen gelden de BTW-bedragen in dit Gebruikstarief slechts als eenvoudige vermelding, die niet tegen de bepalingen van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde en de in uitvoering daarvan genomen maatregelen kan worden ingeroepen.

 

3.  Indien de aangever meent dat een lager BTW-tarief dan vermeld in dit Gebruikstarief, toepasselijk is, dient in eerste instantie het in dit Gebruikstarief vermelde hogere BTW-tarief te worden toegepast. De aangever dient zich met het oog op de toepassing van een lager BTW-tarief te wenden tot het bevoegd BTW-controlekantoor. Indien uit het onderzoek van dat kantoor blijkt dat inderdaad een lager BTW-tarief van toepassing is, kan de oorspronkelijke aangifte op grond van de schriftelijke beslissing van dat kantoor worden verbeterd.

 

 

A.  ALGEMENE AANMERKINGEN

 

1.  Echte parels, natuurlijke edelstenen en dergelijke

In principe is de invoer van parels, edelstenen en halfedelstenen van de tariefposten 71.01, 71.02, 71.03 en 71.04 onderworpen aan het BTW-tarief van 21 pct.

Nochtans is vrijgesteld van de BTW op grond van artikelen 40, § 1, 1°, a en 42, § 4, van het BTW-Wetboek, de invoer van parels, edelstenen en halfedelstenen van de tariefposten 71.01, 71.02, 71.03 en 71.04 door personen die uitsluitend handelaar zijn in die goederen, en de invoer door deze personen van de goederen van tariefpost 71.05, zijnde poeder en stof van natuurlijke of synthetische edelstenen.

De aangifte ten verbruik dient dan in vak 44 volgende vermelding te bevatten: "Vrijstelling van de BTW – artikelen 40, § 1, 1°, a en 42, § 4 van het BTW-Wetboek".

 

2.  Goud - Muntstukken - Herdenkingsmedailles

2.1. Herdenkingsmedailles en munten gemonteerd als bijouterie

Herdenkingsmedailles en munten (ongeacht van welk metaal) zijn, wanneer gemonteerd als bijouterie, onderworpen aan het BTW-tarief van 21 pct.

Invoer van herdenkingsmedailles en munten (ongeacht van welk metaal) gemonteerd als bijouterie en ouder dan 100 jaar (antiquiteiten): 6 pct.

2.2. Herdenkingsmedailles

Herdenkingsmedailles (ongeacht van welk metaal) die geen voorwerpen zijn voor verzamelingen met een numismatisch belang: 21 pct.

Invoer van herdenkingsmedailles (ongeacht van welk metaal) die, wegens hun ouderdom en hun zeldzaamheid, voorwerpen zijn voor verzamelingen met een numismatisch belang : 6 pct. Herdenkingsmedailles kunnen, voor de toepassing van de BTW, op het ogenblik van hun uitgifte althans, nog niet worden aangemerkt als voorwerpen voor verzamelingen met een numismatisch belang. Dat karakter verkrijgen de herdenkingsmedailles pas na verloop van tijd.

2.3. Muntstukken

De invoer van muntstukken die wettig betaalmiddel zijn en die niet als verzamelobject worden beschouwd, is vrijgesteld van de BTW (BTW-Wetboek, art. 40, § 1, 1° en art. 44, § 3, 9°). Overeenkomstig art. 44, § 3, 9° van het BTW-Wetboek worden als verzamelobject beschouwd, de munten die normaliter niet als wettig betaalmiddel worden gebruikt of die een numismatische waarde hebben.

Invoer van munten (gouden e.a.) die normaliter niet als wettig betaalmiddel worden gebruikt of die een numismatische waarde hebben (andere dus dan gouden munten die beleggingsgoud in de zin van artikel 1, § 8, van het BTW-Wetboek zijn; z. punt 2.4 hierna): 6 pct.

2.4. Goud

Invoer van gouden herdenkingsmedailles al dan niet gemonteerd als bijouterie en van gouden munten (andere dan beleggingsgoud in de zin van artikel 1, § 8, van het BTW-Wetboek) al dan niet gemonteerd als bijouterie : z. punt 2.1, punt 2.2 en punt 2.3, hiervoor.

Invoer van alle ander goud (industrieel goud, onbewerkt goud, halffabrikaten, goud onder de vorm van een eindproduct voor industriële of commerciële doeleinden, enz.): 21 pct. behoudens toepassing van één van de hierna genoemde vrijstellingen inzake BTW.

Vrijgestelde invoer van goud door centrale banken

De invoer van goud door centrale banken is vrijgesteld van de BTW (BTW-Wetboek, art. 40, § 1, 1°, a en art. 42, § 3, 7°). Indien de vrijstelling wordt ingeroepen moet de aangifte ten verbruik in vak 44 de volgende vermelding dragen : "Vrijstelling van de BTW - toepassing van artikelen 40, § 1, 1°, a en 42, § 3, 7° van het BTW-Wetboek".

Vrijgestelde invoer van beleggingsgoud

De invoer van beleggingsgoud in de zin van artikel 1, § 8, van het BTW-Wetboek is vrijgesteld van de BTW (BTW-Wetboek, art. 44bis, § 1, eerste lid). Indien de vrijstelling wordt ingeroepen moet de aangifte ten verbruik in vak 44 de volgende vermelding dragen: "Vrijstelling van de BTW - toepassing van artikel 44bis, § 1, eerste lid van het BTW-Wetboek".

Voor de toepassing van het BTW-Wetboek wordt verstaan onder "beleggingsgoud":

goud, in de vorm van staven of plaatjes van een door de goudmarkten aanvaard gewicht, met een zuiverheid van ten minste 995 duizendsten, al dan niet belichaamd in certificaten.

De kleine staven of plaatjes met een gewicht van ten hoogste 1 gram worden evenwel niet aangemerkt als beleggingsgoud

gouden munten die:

   een zuiverheid van ten minste 900 duizendsten hebben,

   na 1800 zijn geslagen,

   het land van oorsprong als wettig betaalmiddel fungeren of hebben gefungeerd,

     en

   normaliter verkocht worden voor een prijs die de openmarktwaarde van het in de munten vervatte goud niet met meer dan 80 % overschrijdt.

 

Dergelijke munten worden geacht niet verkocht te zijn wegens hun numismatisch belang.

(BTW-Wetboek, artikel 1, § 8)

Vanaf 1999 deelt elke lidstaat ieder jaar vóór 1 juli aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen mee welke munten die aan deze criteria voldoen, in die lidstaat worden verhandeld. Vóór 1 december van elk jaar publiceert de Commissie in de C-serie van het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen de volledige lijst van die munten. De in de gepubliceerde lijst opgenomen munten worden geacht aan voornoemde criteria te voldoen gedurende het hele jaar waarvoor de lijst wordt gepubliceerd. De in de lijst opgenomen munten waarvan de prijs in de loop van dat jaar zodanig fluctueert dat de limiet van 80 pct. wordt overschreden, kunnen derhalve de vrijstelling blijven genieten tot het eind van het jaar waarvoor de lijst werd gepubliceerd.

De door de Europese Commissie gepubliceerde lijst is niet exhaustief. Munten die niet in die lijst zijn opgenomen kunnen eveneens met vrijstelling worden ingevoerd mits de invoerder aantoont dat die munten voldoen aan de criteria om als beleggingsgoud te worden aangemerkt.

Historiek van de door de Commissie gepubliceerde lijsten:

   voor het jaar 2011: Publicatieblad EU nr. C 322 van 27.11.2010

   voor het jaar 2012: Publicatieblad EU nr. C 351 van 02.12.2011

   voor het jaar 2013: Nihil

   voor het jaar 2014: Publicatieblad EU nr. C 138 van 08.05.2014

   voor het jaar 2015: Nihil

   voor het jaar 2016: Nihil

   voor het jaar 2017: Publicatieblad EU nr. C 385 van 19.10.2016

   voor het jaar 2018: Publicatieblad EU nr. C 381 van 11.11.2017

 

 

LIJST VAN GOUDEN MUNTEN DIE VOLDOEN AAN DE CRITERIA VAN ARTIKEL 344, LID 1, PUNT 2, VAN RICHTLIJN 2006/112/EG VAN DE RAAD (BIJZONDERE REGELING VOOR BELEGGINGSGOUD)

 

(2017/C 381/04)

 

Geldig voor het jaar 2018

 

TOELICHTING

 

a)  Deze lijst is het resultaat van de mededelingen die door de lidstaten aan de Commissie zijn gedaan binnen de termijn die is vastgesteld bij artikel 345 van Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde.

 

b)  De in deze lijst vermelde munten worden geacht aan de criteria van artikel 344 te voldoen en worden dientengevolge in die lidstaten als beleggingsgoud beschouwd. De levering van deze munten is derhalve voor het gehele kalenderjaar 2014 vrijgesteld van BTW.

 

c)  De vrijstelling is van toepassing op alle emissies van de in de lijst vermelde munten, met uitzondering van munten met een zuiverheid van minder dan 900/1000.

 

d)  Leveringen van niet in deze lijst voorkomende munten zijn echter eveneens vrijgesteld van BTW indien zij aan de in de BTW-richtlijn neergelegde vrijstellingscriteria voldoen.

 

e)  Deze lijst is opgesteld in de alfabetische volgorde van de namen van de landen en de munteenheden. Binnen eenzelfde categorie zijn de munten in volgorde van toenemende muntwaarde vermeld.

 

f)  In de lijst geeft de munteenheid de op de munten vermelde valuta weer. Indien de valuta niet in Romeins schrift op de munt is aangegeven, is de munteenheid voor zover mogelijk tussen haakjes vermeld.

 

 

LAND VAN UITGIFTE

MUNTEN

AFGHANISTAN

(20 AFGHANI)

10.000 AFGHANI

(1/2 AMANI)

(2/2 AMANI)

(4 GRAMS)

(8 GRAMS)

1 TILLA

2 TILLAS

ALBANIË

20 LEKE

50 LEKE

100 LEKE

200 LEKE

500 LEKE

10 FRANGA

20 FRANGA

50 FRANGA

100 FRANGA

ALDERNEY

5 POUNDS

25 POUNDS

1.000 POUNDS

ANDORRA

5 CENTIMES

1 DINER

5 DINERS

20 DINERS

50 DINERS

100 DINERS

250 DINERS

1 SOVEREIGN

ANGUILLA

5 DOLLARS

10 DOLLARS

20 DOLLARS

100 DOLLARS

ARGENTINIË

1 ARGENTINO

5 PESOS

25 PESOS

50 PESOS

ARMENIË

100 DRAM

10.000 DRAM

25.000 DRAM

50.000 DRAM

ARUBA

10 FLORIN

25 FLORIN

50 FLORIN

100 FLORIN

AUSTRALIË

5 DOLLARS

10 DOLLARS

15 DOLLARS

25 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

150 DOLLARS

200 DOLLARS

250 DOLLARS

500 DOLLARS

1.000 DOLLARS

2.500 DOLLARS

3.000 DOLLARS

10.000 DOLLARS

1/2 SOVEREIGN (= 1/2 POUND)

1 SOVEREIGN (= 1 POUND)

BAHAMA’S

5 DOLLARS

10 DOLLARS

20 DOLLARS

25 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

150 DOLLARS

200 DOLLARS

250 DOLLARS

2.500 DOLLARS

BARBADOS

10 DOLLARS

25 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

200 DOLLARS

250 DOLLARS

BELGIË

10 ECU

20 ECU

25 ECU

50 ECU

100 ECU

12 1/2 EURO

25 EURO

50 EURO

100 EURO

10 FRANCS

20 FRANCS

5.000 FRANCS

BELIZE

25 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

250 DOLLARS

500 DOLLARS

BERMUDA

10 DOLLARS

25 DOLLARS

30 DOLLARS

50 DOLLARS

60 DOLLARS

100 DOLLARS

180 DOLLARS

200 DOLLARS

250 DOLLARS

BHUTAN

1 SERTUM

2 SERTUMS

5 SERTUMS

BIAFRA

1 POUND

2 POUNDS

5 POUNDS

10 POUNDS

25 POUNDS

BOLIVIË

4.000 PESOS BOLIVIANOS

BOTSWANA

5 PULA

150 PULA

10 THEBE

BRAZILIË

300 CRUZEIROS

(4.000 REIS)

(5.000 REIS)

(6.400 REIS)

(10.000 REIS)

(20.000 REIS)

20 REAIS

BRITSE MAAGDENEILANDEN

20 DOLLARS

100 DOLLARS

250 DOLLARS

500 DOLLARS

BULGARIJE

(1 LEV)

(5 LEVA)

(10 LEVA)

(20 LEVA)

(100 LEVA)

(125 LEVA)

(1.000 LEVA)

(10.000 LEVA)

(20.000 LEVA)

BURUNDI

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

CANADA

1 DOLLAR

2 DOLLARS

5 DOLLARS

10 DOLLARS

20 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

175 DOLLARS

200 DOLLARS

350 DOLLARS

1 SOVEREIGN

CHILI

2 PESOS

5 PESOS

10 PESOS

20 PESOS

50 PESOS

100 PESOS

200 PESOS

500 PESOS

CHINA

5/20 YUAN (1/20 oz)

10/50 YUAN (1/10 oz)

25/100 YUAN (1/4 oz)

50/200 YUAN (1/2 oz)

100/500 YUAN (1 oz)

5 (YUAN)

10 (YUAN)

20 (YUAN)

25 (YUAN)

50 (YUAN)

100 (YUAN)

200 (YUAN)

250 (YUAN)

300 (YUAN)

400 (YUAN)

450 (YUAN)

500 (YUAN)

1.000 (YUAN)

2.000 (YUAN)

10.000 (YUAN)

COLOMBIA

1 PESO

2 PESOS

2 1/2 PESOS

5 PESOS

10 PESOS

20 PESOS

100 PESOS

200 PESOS

300 PESOS

500 PESOS

1.000 PESOS

1.500 PESOS

2.000 PESOS

15.000 PESOS

CONGO

10 FRANCS

20 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

COOKEILANDEN

5 DOLLARS

10 DOLLARS

20 DOLLARS

25 DOLLARS

100 DOLLARS

200 DOLLARS

250 DOLLARS

COSTA RICA

5 DOLLARS

10 DOLLARS

20 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

200 DOLLARS

1.500 FRANCS

5.000 FRANCS

25.000 FRANCS

100.000 FRANCS

CUBA

4 PESOS

5 PESOS

10 PESOS

20 PESOS

50 PESOS

100 PESOS

CYPRUS

50 POUNDS

DENEMARKEN

10 KRONER

20 KRONER

1.000 KRONER

DOMINICAANSE REPUBLIEK

30 PESOS

100 PESOS

200 PESOS

250 PESOS

DUITSLAND

1 DM

100 EURO

ECUADOR

1 CONDOR

10 SUCRES

EL SALVADOR

25 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

200 DOLLARS

250 DOLLARS

EQUATORIAAL-GUINEA

250 PESETAS

500 PESETAS

750 PESETAS

1.000 PESETAS

5.000 PESETAS

ESTLAND

15,65 KROONI

100 KROONI

ETHIOPIË

400 BIRR

600 BIRR

10 (DOLLARS)

20 (DOLLARS)

50 (DOLLARS)

100 (DOLLARS)

200 (DOLLARS)

FIJI

5 DOLLARS

10 DOLLARS

200 DOLLARS

250 DOLLARS

FILIPIJNEN

1.000 PISO

1.500 PISO

5.000 PISO

FINLAND

20 EURO

100 EURO

1 MARKKA

20 MARKKAA

1.000 FRANCS

2.000 FRANCS

FRANKRIJK

1/4 EURO

10 EURO

20 EURO

50 EURO

100 EURO

200 EURO

250 EURO

500 EURO

1.000 EURO

5.000 EURO

5 FRANCS

10 FRANCS

20 FRANCS

40 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

500 FRANCS

655,97 FRANCS

GABON

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

1.000 FRANCS

3.000 FRANCS

5.000 FRANCS

10.000 FRANCS

20.000 FRANCS

GAMBIA

200 DALASIS

500 DALASIS

1.000 DALASIS

GIBRALTAR

1/25 CROWN

1/10 CROWN

1/5 CROWN

1/2 CROWN

1 CROWN

2 CROWNS

50 PENCE

1 POUND

5 POUNDS

25 POUNDS

50 POUNDS

100 POUNDS

1/25 ROYAL

1/10 ROYAL

1/5 ROYAL

1/2 ROYAL

1 ROYAL

GUATEMALA

5 QUETZALES

10 QUETZALES

20 QUETZALES

GUERNSEY

1 POUND

5 POUNDS

10 POUNDS

25 POUNDS

50 POUNDS

100 POUNDS

GUINEE

1.000 FRANCS

2.000 FRANCS

5.000 FRANCS

10.000 FRANCS

HAÏTI

20 GOURDES

50 DOLLARS

100 DOLLARS

200 DOLLARS

500 DOLLARS

1.000 GOURDES

HONDURAS

200 DOLLARS

500 DOLLARS

HONGARIJE

1 DUKAT

4 FORINT = 10 FRANCS

8 FORINT = 20 FRANCS

50 FORINT

100 FORINT

200 FORINT

500 FORINT

1.000 FORINT

5.000 FORINT

10.000 FORINT

20.000 FORINT

50.000 FORINT

100.000 FORINT

500.000 FORINT

10 KORONA

20 KORONA

100 KORONA

HONGKONG

1.000 DOLLARS

IJSLAND

500 KRONUR

10.000 KRONUR

INDIA

1 MOHUR

15 RUPEES

1 SOVEREIGN

INDONESIË

2.000 RUPIAH

5.000 RUPIAH

10.000 RUPIAH

20.000 RUPIAH

25.000 RUPIAH

100.000 RUPIAH

200.000 RUPIAH

IRAK

(5 DINARS)

(50 DINARS)

(100 DINARS)

IRAN

(1/2 AZADI)

(1 AZADI)

(1/4 PAHLAVI)

(1/2 PAHLAVI)

(1 PAHLAVI)

(2 1/2 PAHLAVI)

(5 PAHLAVI)

(10 PAHLAVI)

50 POUND

500 RIALS

750 RIALS

1.000 RIALS

2.000 RIALS

ISLE OF MAN

1/20 ANGEL

1/10 ANGEL

1/4 ANGEL

1/2 ANGEL

1 ANGEL

5 ANGEL

10 ANGEL

15 ANGEL

20 ANGEL

1/25 CROWN

1/10 CROWN

1/5 CROWN

1/2 CROWN

1 CROWN

50 PENCE

1 POUND

2 POUNDS

5 POUNDS

50 POUNDS

(1/2 SOVEREIGN)

(1 SOVEREIGN)

(2 SOVEREIGNS)

(5 SOVEREIGNS)

ISRAËL

20 LIROT

50 LIROT

100 LIROT

200 LIROT

500 LIROT

1.000 LIROT

5.000 LIROT

5 NEW SHEQALIM

10 NEW SHEQALIM

20 NEW SHEQALIM

5 SHEQALIM

10 SHEQALIM

500 SHEQEL

ITALIË

10 EURO

20 EURO

50 EURO

5 LIRE

10 LIRE

20 LIRE

40 LIRE

80 LIRE

100 LIRE

IVOORKUST

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

JAMAICA

100 DOLLARS

250 DOLLARS

JERSEY

1 POUND

2 POUNDS

5 POUNDS

10 POUNDS

20 POUNDS

25 POUNDS

50 POUNDS

100 POUNDS

1 SOVEREIGN

JOEGOSLAVIË

20 DINARA

100 DINARA

200 DINARA

500 DINARA

1.000 DINARA

1.500 DINARA

2.000 DINARA

2.500 DINARA

5.000 DINARA

1 DUCAT

4 DUCATS

JORDANIË

2 DINARS

5 DINARS

10 DINARS

25 DINARS

50 DINARS

60 DINARS

KAAIMANEILANDEN

25 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

250 DOLLARS

KATANGA

5 FRANCS

KAZACHSTAN

100 TENGE

KENIA

100 SHILLINGS

250 SHILLINGS

500 SHILLINGS

KIRIBATI

150 DOLLARS

KROATIË

10 KUNA

20 KUNA

500 KUNA

1.000 KUNA

LESOTHO

1 LOTI

2 MALOTI

4 MALOTI

10 MALOTI

20 MALOTI

50 MALOTI

100 MALOTI

250 MALOTI

500 MALOTI

LETLAND

5 EURO („Zelta saktas. Ripsakta”)

20 EURO („Zelta saktas. Pakavsakta”)

75 EURO („Zelta saktas. Burbuļsakta”)

(wordt uitgegeven in augustus 2018)

LATS („Ak, svētā Lestene!”)

1 LATS („Jūgendstils Rīgā”)

1 LATS („Zelta ābele”)

5 LATI („Pieclatnieks”)

10 LATU („Gafelšoneris Julia Maria”)

10 LATU („Zelta vēsture”)

20 LATU („Latvijas monēta”)

100 LATU

LIBERIA

12 DOLLARS

20 DOLLARS

25 DOLLARS

30 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

200 DOLLARS

250 DOLLARS

500 DOLLARS

2.500 DOLLARS

LIECHTENSTEIN

10 FRANKEN

20 FRANKEN

25 FRANKEN

50 FRANKEN

100 FRANKEN

LITOUWEN

5 EURO

50 EURO

10 LITŲ

50 LITŲ

100 LITŲ

500 LITŲ

LUXEMBURG

5 EURO

10 EURO

20 EURO

175 EURO CENT

20 FRANCS

MACAU

250 PATACAS

500 PATACAS

1.000 PATACAS

10.000 PATACAS

MALAWI

250 KWACHA

MALEISIË

100 RINGGIT

200 RINGGIT

250 RINGGIT

500 RINGGIT

MALI

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

MALTA

15 EURO

50 EURO

5 (LIRI)

10 (LIRI)

20 (LIRI)

25 (LIRI)

50 (LIRI)

100 (LIRI)

LM 25

MARSHALLEILANDEN

20 DOLLARS

50 DOLLARS

200 DOLLARS

MAURITIUS

100 RUPEES

200 RUPEES

250 RUPEES

500 RUPEES

1.000 RUPEES

MEXICO

1/20 ONZA

1/10 ONZA

1/4 ONZA

1/2 ONZA

1 ONZA

2 PESOS

2 1/2 PESOS

5 PESOS

10 PESOS

20 PESOS

50 PESOS

250 PESOS

500 PESOS

1.000 PESOS

2.000 PESOS

MONACO

10 EURO

20 EURO

100 EURO

20 FRANCS

100 FRANCS

200 FRANCS

MONGOLIË

750 (TUGRIK)

1.000 (TUGRIK)

5.000 (TUGRIK)

NEDERLAND

(1 DUKAAT)

(2 DUKAAT)

10 EURO

20 EURO

50 EURO

1 GULDEN

5 GULDEN

10 GULDEN

NEDERLANDSE ANTILLEN

5 GULDEN

10 GULDEN

50 GULDEN

100 GULDEN

300 GULDEN

NEPAL

1 ASARPHI

1.000 RUPEES

NICARAGUA

50 CORDOBAS

NIEUW-ZEELAND

5 DOLLARS

10 DOLLARS

150 DOLLARS

1,56 grammes/ 1/20 ounce

3,11 grammes/ 1/10 ounce

7,77 grammes/ 1/4 ounce

15,56 grammes/ 1/2 ounce

NIGER

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

NIUE

2 1/2 DOLLARS (250 CENTS)

5 DOLLARS

10 DOLLARS

25 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

250 DOLLARS

500 DOLLARS

10.000 DOLLARS

NOORWEGEN

20 KRONER

1.500 KRONER

OMAN

25 BAISA

50 BAISA

100 BAISA

1/4 OMANI RIAL

1/2 OMANI RIAL

OMANI RIAL

5 OMANI RIALS

10 OMANI RIALS

15 OMANI RIALS

20 OMANI RIALS

25 OMANI RIALS

75 OMANI RIALS

OOSTENRIJK

10 CORONA (= 10 KRONEN)

20 CORONA (= 20 KRONEN)

100 CORONA (= 100 KRONEN)

(1 DUKAAT)

(4 DUKATEN)

4 EURO (1/25 oz „Philharmoniker”)

10 EURO

25 EURO

50 EURO

100 EURO

2.000 EURO

100.000 EURO

4 FLORIN = 10 FRANCS (= 4 GULDEN)

8 FLORIN = 20 FRANCS (= 8 GULDEN)

25 SCHILLING

100 SCHILLING

200 SCHILLING

200 SCHILLING/10 EURO

500 SCHILLING

1.000 SCHILLING

2.000 SCHILLING

PAKISTAN

3.000 RUPEES

PANAMA

100 BALBOAS

500 BALBOAS

PAPOEA-NIEUW-GUINEA

100 KINA

PERU

1/5 LIBRA

1/2 LIBRA

1 LIBRA

5 SOLES

10 SOLES

20 SOLES

50 SOLES

100 SOLES

POLEN

30 ZLOTYCH

50 ZLOTYCH

100 ZLOTYCH

(uitzondering: 100 ZŁOTYCH „Beatyfikacja Jana Pawła II 1 V 2011”)

200 ZLOTYCH

(uitzondering: 200 ZŁOTYCH „100-lecie Politechniki Warszawskiej”)

500 ZŁOTYCH

PORTUGAL

1 ESCUDO

100 ESCUDOS

200 ESCUDOS

500 ESCUDOS

5 EURO

8 EURO

10.000 REIS

RHODESIË

1 POUND

5 POUNDS

10 SHILLINGS

ROEMENIË

20 LEI

RUSLAND

7,5 (ROUBLES)

10 (ROUBLES)

15 (ROUBLES)

25 (ROUBLES)

50 (ROUBLES)

100 (ROUBLES)

200 (ROUBLES)

1.000 (ROUBLES)

10.000 (ROUBLES)

RWANDA

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

SALOMONSEILANDEN

10 DOLLARS

25 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

SAN MARINO

20 EURO

50 EURO

1 SCUDO

2 SCUDI

5 SCUDI

10 SCUDI

SAOEDI-ARABIË

1 GUINEA (= 1 SAUDI POUND)

SENEGAL

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

250 FRANCS

500 FRANCS

1.000 FRANCS

2.500 FRANCS

SERVIË

10 DINARA

20 DINARA

SEYCHELLEN

1.000 RUPEES

1.500 RUPEES

SIERRA LEONE

20 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

250 DOLLARS

500 DOLLARS

2.500 DOLLARS

1/4 GOLDE

1/2 GOLDE

1 GOLDE

5 GOLDE

10 GOLDE

1 LEONE

SINGAPORE

1 DOLLAR

2 DOLLARS

5 DOLLARS

10 DOLLARS

20 DOLLARS

25 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

150 DOLLARS

250 DOLLARS

500 DOLLARS

SINT-HELENA

1/16 GUINEA

1/8 GUINEA

1/4 GUINEA

1/2 GUINEA

1 DOLLARS

2 DOLLARS

5 DOLLARS

2 POUNDS

5 POUNDS

1/16 SOVEREIGN

1/8 SOVEREIGN

1/4 SOVEREIGN

1/2 SOVEREIGN

SOVEREIGN

SLOVENIË

100 EURO

5.000 TOLARS

20.000 TOLARS

25.000 TOLARS

SLOWAKIJE

100 EURO

5.000 KORUN (5.000 Sk)

10.000 KORUN (10.000 Sk)

SOMALIË

20 SHILLINGS

50 SHILLINGS

100 SHILLINGS

200 SHILLINGS

500 SHILLINGS

1.500 SHILLINGS

SPANJE

2 (ESCUDOS)

10 (ESCUDOS)

20 EURO

100 EURO

200 EURO

400 EURO

10 PESETAS

20 PESETAS

25 PESETAS

5.000 PESETAS

10.000 PESETAS

20.000 PESETAS

40.000 PESETAS

80.000 PESETAS

80 (REALES)

100 (REALES)

SUDAN

25 POUNDS

50 POUNDS

100 POUNDS

SURINAME

20 DOLLARS

50 DOLLARS

100 GULDEN

SWAZILAND

2 EMALANGENI

5 EMALANGENI

10 EMALANGENI

20 EMALANGENI

25 EMALANGENI

50 EMALANGENI

100 EMALANGENI

250 EMALANGENI

1 LILANGENI

SYRIË

(1/2 POUND)

(1 POUND)

TANZANIA

1.500 SHILINGI

2.000 SHILINGI

THAILAND

(150 BAHT)

(300 BAHT)

(400 BAHT)

(600 BAHT)

(800 BAHT)

(1.500 BAHT)

(2.500 BAHT)

(3.000 BAHT)

(4.000 BAHT)

(5.000 BAHT)

(6.000 BAHT)

TONGA

1/2 HAU

1 HAU

5 HAU

1/4 KOULA

1/2 KOULA

1 KOULA

TRISTAN DA CUNHA

1/16 GUINEA

1/8 GUINEA

1/4 GUINEA

1/2 GUINEA

1 GUINEA

2 DOLLARS

5 DOLLARS

2 POUNDS

5 POUNDS

1/16 SOVEREIGN

1/8 SOVEREIGN

QUARTER SOVEREIGN

HALF SOVEREIGN

SOVEREIGN

TSJAAD

3.000 FRANCS

5.000 FRANCS

10.000 FRANCS

20.000 FRANCS

TSJECHIË

1.000 KORUN (1.000 Kč)

2.000 KORUN (2.000 Kč)

2.500 KORUN (2.500 Kč)

5.000 KORUN (5.000 Kč)

10.000 KORUN (10.000 Kč)

TSJECHOSLOWAKIJE

1 DUKÁT

2 DUKÁT

5 DUKÁT

10 DUKÁT

TUNESIË

2 DINARS

5 DINARS

10 DINARS

20 DINARS

40 DINARS

75 DINARS

10 FRANCS

20 FRANCS

100 FRANCS

5 PIASTRES

TURKIJE

(25 KURUSH) (= 25 PIASTRES)

(50 KURUSH) (= 50 PIASTRES)

(100 KURUSH) (= 100 PIASTRES)

(250 KURUSH) (= 250 PIASTRES)

(500 KURUSH) (= 500 PIASTRES)

1/2 LIRA

1 LIRA

500 LIRA

1.000 LIRA

10.000 LIRA

50.000 LIRA

100.000 LIRA

200.000 LIRA

1.000.000 LIRA

60.000.000 LIRA

TURKS- EN CAICOSEILANDEN

100 CROWNS

TUVALU

50 DOLLARS

UGANDA

50 DOLLARS

100 DOLLARS

500 DOLLARS

1.000 SHILLINGS

URUGUAY

5.000 NUEVO PESOS

20.000 NUEVO PESOS

5 PESOS

VATICAANSTAD

50 EURO

10 LIRE

20 LIRE

100 LIRE

VENEZUELA

(10 BOLIVARES)

(20 BOLIVARES)

(100 BOLIVARES)

1.000 BOLIVARES

3.000 BOLIVARES

5.000 BOLIVARES

10.000 BOLIVARES

5 VENEZOLANOS

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

(500 DIRHAMS)

(750 DIRHAMS)

(1.000 DIRHAMS)

VERENIGDE STATEN

2 1/2 DOLLARS

5 DOLLARS

10 DOLLARS (AMERICAN EAGLE)

20 DOLLARS

25 DOLLARS

50 DOLLARS

50 DOLLARS (AMERICAN BUFFALO)

50 DOLLARS (AMERICAN EAGLE)

VERENIGD KONINKRIJK

(1/3 GUINEA)

(1/2 GUINEA)

50 PENCE

2 POUNDS

5 POUNDS

10 POUNDS

25 POUNDS

50 POUNDS

100 POUNDS

500 POUNDS

1.000 FRANCS

QUARTER SOVEREIGN

(1/2 SOVEREIGN) (= 1/2 POUND)

(1 SOVEREIGN) (= 1 POUND)

(2 SOVEREIGNS)

(5 SOVEREIGNS)

WEST-SAMOA

50 TALA

100 TALA

ZAÏRE

100 ZAIRES

ZAMBIA

250 KWACHA

ZUID-AFRIKA

1/10 KRUGERRAND

1/4 KRUGERRAND

1/2 KRUGERRAND

1 KRUGERRAND

1/10 oz NATURA

1/4 oz NATURA

1/2 oz NATURA

1 oz NATURA

1/2 POND

1 POND

1/10 PROTEA

1 PROTEA

1 RAND

2 RAND

5 RAND

25 RAND

1/2 SOVEREIGN (= 1/2 POUND)

1 SOVEREIGN (= 1 POUND)

ZUID-KOREA

2.500 WON

20.000 WON

25.000 WON

30.000 WON

50.000 WON

ZWEDEN

5 KRONOR

10 KRONOR

20 KRONOR

1.000 KRONOR

2.000 KRONOR

4.000 KRONER

ZWITSERLAND

10 FRANCS

20 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

 

 

B.  BTW-TARIEF VAN TOEPASSING OP DRUKWERKEN (HOOFDSTUK 49)

 

De volgende drukwerken zijn onderworpen aan het BTW-tarief van 6 pct:

1.  Boeken, brochures en dergelijk drukwerk, daaronder begrepen atlassen.

2.  Gedrukte couranten en tijdschriften, ook indien geïllustreerd.

3.  Prentenalbums, prentenboeken, tekenboeken en kleurboeken, gebrocheerd, gekartoneerd, ingenaaid of ingebonden, voor kinderen.

4.  Geschreven of gedrukte muziek, ook indien geïllustreerd en ook indien ingebonden of ingenaaid.

Drukwerken die voor reclamedoeleinden worden uitgegeven of die hoofdzakelijk bedoeld zijn voor het maken van reclame zijn echter uitgesloten van het tarief van 6 pct. en zijn bijgevolg onderworpen aan het normaal BTW-tarief dat thans 21 pct. bedraagt.

 

1.  Reclamedrukwerk

Als reclamedrukwerk dient te worden aangemerkt elk drukwerk dat in de uitoefening van een commerciële, financiële, industriële of ambachtelijke activiteit wordt aangewend ter bevordering van de afzet van goederen of diensten met inbegrip van onroerende goederen, rechten en verplichtingen.

Worden onder meer bedoeld:

-  drukwerk van allerlei aard dat uitsluitend reclameboodschappen bevat en dat de namen van merken, producenten, leveranciers (kleinhandelaars of distributiecentra), of dienstverrichters vermeldt;

-  handelscatalogussen met of zonder prijsopgaven;

-  brochures van touroperators met of zonder prijsopgaven;

-  prospectussen en bedrijfsbrochures die zich tot klanten of potentiële klanten richten in verband met de activiteiten van bedrijven of in verband met koopwaren of diensten;

-  affiches met reclame voor manifestaties met handelsoogmerk zoals handelsbeurzen, -salons, markten e.d.;

-  reclamebladen, ongeacht hun benaming, die gratis van deur tot deur worden besteld, zelfs indien ze artikelen van algemene informatieve aard bevatten.

 

2.  Drukwerk dat niet als reclamedrukwerk wordt aangemerkt

Navolgende drukwerken worden echter niet als reclamedrukwerk aangemerkt en zijn derhalve onderworpen aan het tarief van 6 pct.:

-  drukwerk waarin campagne wordt gevoerd voor instellingen of organisaties die geen winst beogen en die doeleinden van politieke, religieuze, levensbeschouwelijke, vaderlandslievende, filantropische of staatsburgerlijke aard nastreven, alsook voor de sociale werknemers- en werkgeversorganisaties (bv.: verkiezingsdrukwerk, affiches voor humanitaire acties of organisaties);

-  drukwerk waarin campagne wordt gevoerd voor een landstreek, een productengroep of een motto zonder vermelding van specifieke handelsmerken, producenten, leveranciers of dienstverrichters. (bv. "Doe Sport"; "Drink meer melk"; "Belgische Kazen"; "Bezoek de Auvergne");

-  notariële affiches en notariële berichten;

-  aanwervingsaankondigingen door bedrijven;

-  affiches en aankondigingen voor sportieve, culturele of sociale manifestaties;

-  gebruiksaanwijzingen voor goederen of producten, bijsluiters voor geneesmiddelen;

-  informatiebrochures en- folders van mutualiteiten en werknemersorganisaties m.b.t. hun hoofdactiviteit;

-  toeristische folders en brochures voor reizigers uitgegeven door diensten van toerisme;

-  boeken, tijdschriften en gidsen waarin verschillende bedrijven van één of meerdere bedrijfssectoren naast elkaar worden opgesomd of waarin aan productvergelijking wordt gedaan, zelfs met vermelding der prijzen, voor zover deze boeken, tijdschriften en gidsen niet uitgaan van voornoemde bedrijven zelf of van de producenten of handelaars in voornoemde producten (bv. gids met vermelding van aangeprezen hotels in een bepaald land, consumentengidsen, enz.);

-  brochures die uitgegeven worden door maatschappijen die een monopolie bezitten (distributiemaatschappij voor water of energie, radio- en televisiedistributiebedrijven, Belgacom, ...) en die algemene inlichtingen bevatten (tips voor verstandig energieverbruik, tarieven, ...);

-  brochures en informatiefolders die bepaalde onderwijsinstellingen laten drukken (publiekrechtelijke onderwijsinstellingen en instellingen voor beroepsopleiding en -herscholing, bedoeld in artikel 6 van het BTW-Wetboek, evenals de privaatrechtelijke onderwijsinstellingen en instellingen voor beroepsopleiding en -herscholing die de vrijstelling van artikel 44, § 2, 4°, van het BTW-Wetboek genieten), die betrekking hebben op het onderwijs dat zij verstrekken, die geen inschrijvingsformulieren zijn, en waarvan geen 60 pct. van de plaatsruimte wordt ingenomen door handelsadvertenties of reclameteksten.

 

3.  Drukwerk hoofdzakelijk bedoeld voor het maken van reclame

Hier wordt alle drukwerk (kranten, tijdschriften, programmaboekjes, affiches, enz.) beoogd dat in nummer 2 hiervoor werd omschreven waarvan ten minste 60 pct. van de plaatsruimte wordt ingenomen door handelsadvertenties of reclameteksten (met inbegrip van reclametekeningen - foto's) die al dan niet tegen vergoeding worden geplaatst.

Voor het bepalen van dat percentage worden advertenties uitgaande van particulieren en aankondigingen, advertenties of berichten die niet als reclame worden aangemerkt (verg. punt 2 hiervoor) niet in aanmerking genomen.

Worden onder meer beoogd:

-  alle dergelijk drukwerk dat uitgegeven wordt ter verkrijging van financiële steun voor de onder nr. 2 eerste streepje, genoemde instellingen of organisaties;

-  alle dergelijk drukwerk dat wordt uitgegeven met het oog op de aankondiging van een sportieve, culturele of sociale manifestatie.

 

 

C.  BTW - TARIEF TOEPASSELIJK OP "ORIGINELE KUNSTWANDTAPIJTEN" (TARIEFPOST 58.05)

 

Het BTW-tarief van 6 pct is toepasselijk op de invoer van tapisserieën en wandtextiel, met de hand vervaardigd volgens originele ontwerpen van kunstenaars, mits er niet meer dan acht exemplaren van elk bestaan.

 

 

D.  BTW-BEDRAGEN TOEPASSELIJK OP DE GOEDEREN BEDOELD BIJ DE TARIEFPOSTEN 87.03 EN 87.08

 

1.  Tariefpost 87.03

Gunstregeling ten voordele van bepaalde invaliden en gehandicapten

De personenauto's en auto's voor dubbel gebruik zijn onderworpen aan het tarief van 6 pct. wanneer ze zijn ingevoerd door één der nagenoemde personen om door hen te worden gebruikt als persoonlijk vervoermiddel:

militaire en burgerlijke oorlogsinvaliden, die een invaliditeitspensioen van ten minste 50 pct. genieten.

personen die volledig blind zijn, volledig verlamd zijn aan de bovenste ledematen of wier bovenste ledematen zijn geamputeerd en personen met een blijvende invaliditeit die rechtstreeks toe te schrijven is aan de onderste ledematen en ten minste 50 pct. bedraagt.

Het voordeel van het tarief van 6 pct. is afhankelijk van de voorlegging door de belanghebbende aan de douane van een document nr. 716 (AANVRAAG TOT TOEPASSING VAN DE GUNSTREGELING), waarvan de vakken I en II werden ingevuld, respectievelijk door de belanghebbende en door het bevoegde beheerteam KMO (Btw-dienst) waaronder de betrokkene ressorteert en dat toelating verleent tot invoer tegen het verlaagd tarief van het in vak I geïdentificeerd voertuig.

Het invoerdocument wordt opgesteld op naam van de invalide of gehandicapte of, in voorkomend geval, op naam van zijn wettige vertegenwoordiger. Het moet tevens melding maken van de datum van het door de invalide of gehandicapte overgelegde document nr. 716, van het referentienummer ervan en van de benaming van het bevoegde beheerteam KMO (Btw-dienst) dat het heeft uitgereikt.

Het document nr. 716 zal worden gevoegd bij het invoerdocument dat op het douanekantoor wordt bewaard.

 

2.  Tariefpost 87.08

Onderdelen, uitrustingsstukken en toebehoren, daaronder begrepen banden en binnenbanden, van de tariefposten 40.11 en 40.12, ingevoerd door de invaliden waarvan sprake in nummer 1 hiervoor mits voorlegging door de betrokkene aan de douane, van een document nr. 717 (ATTEST) dat het voertuig, waarvoor de gunstregeling wordt ingeroepen en waarvoor de ingevoerde goederen dienen, identificeert : 6 pct. Op het invoerdocument moet melding worden gemaakt van de datum en het referentienummer van het genoemde attest en van het bevoegde beheerteam KMO (Btw-dienst) dat dit attest heeft uitgereikt.

 

 

E.  BTW-TARIEF TOEPASSELIJK OP BESTRIJDINGSMIDDELEN VOOR LANDBOUWKUNDIG GEBRUIK

 

De invoer van bestrijdingsmiddelen is onderworpen aan het BTW-tarief van 12 pct. voor zover het bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik betreft die in uitvoering van het Koninklijk Besluit van 28 februari 1994 (K.B. betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik; Belgisch Staatsblad van 11 mei 1994):

-  hetzij erkend zijn door de Minister die de Landbouw onder zijn bevoegdheid heeft;

-  hetzij toegelaten zijn in een andere lidstaat en toegelaten zijn voor "parallelinvoer" in België door de Minister die de Landbouw onder zijn bevoegdheid heeft.

De invoer van een product dat vóór 21 mei 1994 erkend was als fytofarmaceutisch product door de Minister van Landbouw overeenkomstig de toen geldende regelgeving blijft onderworpen aan het BTW-tarief van 12 pct. zolang die erkenning nog geldig is.

Voor de toepassing van het tarief van 12 pct. moet de verpakking van voormelde producten voorzien zijn van welbepaalde vermeldingen en aanduidingen in beide landstalen, zoals :

a)  het woord "erkenningsnummer" of "toelatingsnummer voor parallelinvoer" (naargelang het geval) gevolgd door het in de erkenningsakte of in de toelatingsakte voor parallelinvoer vermelde nummer;

b)  de handelsbenaming van het product zoals zij in de erkenningsakte of in de toelatingsakte voor parallelinvoer is vermeld.

Vanaf 1 april 2018: wanneer een gemengd product bestaat uit een bestrijdingsmiddel onderworpen aan het btw-tarief van 12 % en een meststof onderworpen aan het btw-tarief van 6 %, wordt het gemengd product voor het geheel onderworpen aan het btw-tarief van 12 % (zie circulaire 2018/C/32 betreffende het btw-tarief op meststoffen, van 08.03.2018).

 

 

F.  BTW-TARIEF TOEPASSELIJK OP BANDEN EN BINNENBANDEN VOOR WIELEN VAN LANDBOUWMACHINES EN -TRACTORS

 

De invoer van banden en binnenbanden voor wielen van landbouwmachines en -tractors, met uitsluiting van banden of binnenbanden voor bosbouwtractors en motoculteurs, zijn onderworpen aan het BTW-tarief van 12 pct.

 

Het voordeel van het verlaagd tarief van 12 pct. is afhankelijk van de afgifte door de verkrijger of invoerder, aan de leverancier of aan de douane, van een schriftelijke verklaring waarin hij zijn registratienummer voor de belasting over de toegevoegde waarde vermeldt en bevestigt dat hij landbouwondernemer is en dat hij de goederen werkelijk zal gebruiken voor de behoeften van zijn landbouwbedrijf.

 

 

G.  BTW-TARIEF TOEPASSELIJK OP DRANKEN

 

Alcoholvrije dranken genieten het verlaagd BTW-tarief van 6 pct.

De meeste alcoholhoudende dranken zijn daarentegen onderworpen aan het normale BTW-tarief (thans 21 pct.), ongeacht of ze puur worden genuttigd of worden aangelengd.

Het is daarbij van geen belang of ze worden geconsumeerd als genotsmiddel of als gezondheidsdrank. De indeling van een alcoholhoudende drank in het Gebruikstarief heeft in principe geen invloed op de toepassing van het normale BTW-tarief.

De alcoholhoudende dranken waarop het normale BTW-tarief (thans 21 pct.) van toepassing is, zijn:

-  de bieren met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 0,5 % vol;

-  andere dranken met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 1,2 % vol.

Worden niet als dranken aangemerkt en zijn onderworpen aan het verlaagde BTW-tarief van 6 pct. indien ze bestemd zijn voor de menselijke voeding, ook wanneer ze een weinig alcohol bevatten en het alcoholvolumegehalte zodoende soms meer dan 1,2 % vol bedraagt:

Vloeibare producten, andere dan likeuren en geestrijke dranken, die kennelijk bestemd zijn voor de huishoudelijke bereiding van eetwaren maar niet als zodanig worden geconsumeerd en die te koop worden aangeboden in verpakkingen voor huishoudelijk gebruik waarop expliciet en uitsluitend het gebruik bij de bereiding van gerechten, gebak of desserts is vermeld. Het gaat hier om ingrediënten of additieven voor de voeding zoals bepaalde essences (b.v. sommige mengsels van reukstoffen van post 33.02 van het Gebruikstarief) en kleurstoffen in kleine ampullen of kleine flesjes;

Vloeibare voedingssupplementen en dergelijke al dan niet heilzame producten die gewoonlijk in natuurboetieks of dieet- en reformwinkels worden verkocht, zoals bepaalde plantentincturen, kruidenextracten en vitaminen of mineralen bevattende preparaten (b.v. bepaalde plantensappen of -extracten van post 13.02 van het Gebruikstarief). Ze worden niet aangemerkt als drank als ze aangeboden worden in kleine ampullen of in een verpakking waaruit blijkt dat ze in hoeveelheden van maximum 1 eetlepel of 15 ml. per dag mogen worden ingenomen (post ex 13.02 van het Gebruikstarief). Indien de opmaak voor de verkoop in het klein hieraan niet beantwoordt of indien betreffende vloeibare producten niet opgemaakt zijn voor de verkoop in het klein, is ter zake het normale BTW-tarief (thans 21 pct.) van toepassing als het alcoholvolumegehalte meer dan 1,2 % vol bedraagt.

 

 

H.  BTW-TARIEF TOEPASSELIJK OP INDIVIDUEEL MATERIAAL SPECIAAL ONTWORPEN OM TE WORDEN GEDRAGEN DOOR STOMAPATIENTEN EN DOOR PERSONEN DIE LIJDEN AAN INCONTINENTIE

 

De invoer van individueel materiaal speciaal ontworpen om te worden gedragen door stomapatiënten en door personen die lijden aan incontinentie is onderworpen aan het verlaagd BTW-tarief van 6 %.

 

Individueel materiaal

Het beoogde materiaal wordt in principe slechts gebruikt door één persoon en mag derhalve steeds beschouwd worden als individueel. Materiaal dat speciaal ontworpen is om te worden gedragen door stomapatiënten en door personen die lijden aan incontinentie is dan ook onderworpen aan het verlaagd tarief van 6 pct. ongeacht de hoedanigheid van de afnemer (m.a.w. ook indien ingevoerd door handelaars, ziekenhuizen, rusthuizen, enz.).

 

1.  Beoogd incontinentiemateriaal

a)  Mechanische opvangmiddelen

Het hier beoogde materiaal dat het verlaagd tarief van 6 pct. kan genieten zijn opvangmiddelen zoals draagurinaals, urineopvangzakjes en de op die zakjes aangesloten catheters (urinesondes). De beoogde catheters zijn verblijfscatheters (blijven continu aanwezig in de urinebuis en de blaas), suprapubische catheters (boven het schaambeen door de buikwand in de blaas gebracht) en condoomcatheters (rubber hoesje of kokertje dat om de penis wordt aangebracht en met een slangetje verbonden is met een aan het been, de rolstoel of het bed bevestigd opvangzakje).

Er wordt aanvaard dat individueel materiaal voor zelfcatheterisatie eveneens beoogd is en het verlaagd tarief van 6 pct. kan genieten. Personen met urine-incontinentie ledigen hiermee thuis, in de regel vier keer per dag, de blaas. Dat gebeurt met een catheter die ingebracht wordt in de urinebuis.

b)  Broekluiers en inlegluiers (absorberende opvangmiddelen) en hulpmiddelen voor fixatie van inlegluiers

Enkel het lichaamsgebonden absorberend materiaal is beoogd en kan het verlaagd tarief van 6 pct. genieten.

Onderleggers, steeklakens, onderlakens, matrasbeschermers en dergelijke hulpmiddelen voor gebruik in bed door personen die lijden aan incontinentie, blijven bijgevolg onderworpen aan het normale BTW-tarief.

Broekluiers en inlegluiers zijn meestal wegwerpmateriaal. Er bestaan evenwel ook wasbare soorten, die nu ook het verlaagd tarief van 6 pct. kunnen genieten.

Inlegluiers worden met behulp van een "tweede systeem" tegen het lichaam gehouden (= tweedelig of open systeem). Het betreft inlegverbanden (sommige anatomisch gevormd naar de plek waar ze worden gedragen) en herenverbanden (kokervormig verband dat over de penis wordt geschoven). Om op hun plaats te blijven worden ze gedragen in combinatie met speciale broeken (speciale buidelbroeken, elastische stretchbroekjes, plastieken slips, enz.). Dergelijke goederen die speciaal ontworpen zijn voor de fixatie van inlegluiers voor incontinente personen, zijn eveneens beoogd en onderworpen aan het verlaagd tarief van 6 pct.

Kleine inlegverbanden voor personen die lijden aan incontinentie kunnen ook met behulp van normaal ondergoed worden gedragen. Het normale BTW-tarief blijft uiteraard van toepassing met betrekking tot dat ondergoed.

Broekluiers kunnen worden vergeleken met een verband en een slip ineen dat gedragen kan worden zonder andere hulpmiddelen (= ééndelig of gesloten systeem). Ze omsluiten het gehele lichaam rond de heupen en zijn onder te verdelen in vouwsystemen (om het lichaam gevouwen en meestal gefixeerd door de op de achterzijde aangebrachte strips op de voorzijde vast te maken) en broeksystemen.

Luiers voor kinderen jonger dan zes jaar zijn uitdrukkelijk uitgesloten van de toepassing van het verlaagd tarief van 6 pct. en zijn dus onderworpen aan het normale BTW-tarief. De broekluiers en inlegluiers voor oudere kinderen die lijden aan incontinentie zijn in principe de kleinste maten van absorberend materiaal voor personen die lijden aan incontinentie.

c)  Overig incontinentiemateriaal

Van de andere systemen voor personen die lijden aan incontinentie zijn bijvoorbeeld ook onderworpen aan het verlaagd tarief van 6 pct.:

-  plasbuisafsluitende middelen zoals de penisklem of de urethra -stop voor vrouwen; 

-  anaaltampon voor personen die lijden aan ontlastingincontinentie.

 

2.  Beoogd stomamateriaal

a)  Materiaal voor personen met een urine- of ontlastingstoma

Het ambulant materiaal dat speciaal ontworpen is voor personen met een kunstmatige uitgang van de blaas of darm en dat het verlaagd tarief van 6 pct. kan genieten, bestaat uit één of twee delen.

Het eendelig systeem bestaat uit een opvangzakje voorzien van een bevestigingssysteem, geïntegreerd in het zakje, om op de stoma aan te brengen.

Het tweedelig systeem bestaat uit een bevestigingsplaat (steunplaat) met gordel waarop het zakje aangebracht wordt. Het opvangzakje kleeft men rechtstreeks op de bevestigingsplaat of klikt men over een ring (hermetische afsluiting).

Bij de twee systemen is het zakje, in functie van de noden van de patiënt, al dan niet ledigbaar.

Er wordt aanvaard dat individueel irrigatiemateriaal voor colostomiepatiënten ook het verlaagd tarief van 6 pct. kan genieten. Personen met een kunstmatige uitgang van de dikke darm spoelen met een dergelijke irrigatieset enkele malen per week en bepalen zodoende zelf het tijdstip van hun stoelgang. De set bestaat onder meer uit een canule en een waterzak die voorzien kan zijn van een thermometer (voor regelmatige controle van de temperatuur van het water) en van een waterregelklem die een visuele indicatie geeft van de stroomsnelheid. Tussen de irrigaties in wordt de stoma bedekt met een zelfklevend minizakje, dat uiteraard eveneens het verlaagd tarief van 6 pct. geniet. Er is een duidelijk onderscheid tussen een dergelijk irrigatiesysteem en het aan het normale BTW-tarief te belasten materiaal om gewone lavementen te zetten.

b)  Materiaal voor personen met een luchtpijpstoma

Het hier beoogde ambulante materiaal dat het verlaagd tarief van 6 pct. kan genieten zijn tracheacanules, alsook speciale verbanden en dergelijke producten voor fixatie rondom die canules.

 

*

  *      *

 

Ontgeurende poeders of filters, deodorants, sprays, verzachtende of reinigende lotions en dergelijke producten voor de huidverzorging van stomapatiënten of personen die lijden aan incontinentie, zijn geen individueel materiaal in de zin van hetgeen voorafgaat.

 

 

I.  BTW-TARIEF TOEPASSELIJK OP AEROSOLAPPARATUUR EN TOEBEHOREN

 

De invoer van aërosolapparatuur, al dan niet samen met het toebehoren ervan, en de afzonderlijke invoer van het toebehoren van deze apparatuur, zijn onderworpen aan het verlaagd BTW-tarief van 6 pct.

De hier beoogde goederen die het verlaagd tarief van 6 pct. kunnen genieten zijn inhaleerapparaten voor aërosoltherapie. Het betreft apparaten waarmee een vloeistof (bv. antibioticum of ander geneesmiddel) fijn wordt verstoven zodat het product door de patiënt kan worden ingeademd via een op het toestel aangesloten neusstuk, mondstuk of masker voor de behandeling van aandoeningen van de luchtwegen, astma, bronchitis, mucoviscidosis, enz.

De hiervoor omschreven aërosoltoestellen werken volgens verschillende technieken (toestellen met pneumatische compressor, ultrasone toestellen, enz.).

Bepaalde types van aërosoltoestellen voor ziekenhuizen dienen ook voor toediening van verdovende middelen met het oog op lokale anesthesie van de luchtwegen en voor inhalatie van een radioactieve vloeistof teneinde een medische diagnose te stellen. Ze zijn eveneens onderworpen aan het verlaagd tarief van 6 pct.

Het toebehoren van voornoemde toestellen is eveneens beoogd en kan dus van een verlaagd tarief van 6 pct. genieten, ook indien het afzonderlijk wordt ingevoerd (bv. inhaleermasker, mondstuk, aansluitingslang, filter, enz.).

Toestellen die enkel dienstig zijn voor luchtbevochtiging van vertrekken blijven echter onderworpen aan het normale BTW-tarief. Dat is eveneens het geval voor kleine potjes (meestal van plastiek) met een inhaleermasker als deksel die dienen voor het inhaleren door middel van kokend water dat men erin giet.

Zuurstofconcentratoren voor zuurstofbehandeling zijn onderworpen aan het btw-tarief van 21 %.

Bepaalde zuurstofconcentratoren kunnen evenwel mobiel worden gebruikt en worden door de patiënt in de hand gehouden of op andere wijze op het lichaam gedragen. Laatstgenoemde zuurstofconcentratoren kunnen wel het btw-tarief van 6 % genieten.

 

 

J.  TARIEVEN – MESTSTOFFEN – BODEMVERBETERENDE MIDDELEN EN AANVERWANTE WAREN

 

Meststoffen zijn onderworpen aan het BTW-tarief van 6 pct. op grond van rubriek XII, cijfer 8, van tabel A, van de bijlage bij het Koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven.

De draagwijdte hiervan wordt hierna toegelicht.

 

I.   Zijn bedoeld in rubriek XII, cijfer 8 van voormelde tabel A en kunnen dus het verlaagd BTW-tarief van 6 pct. genieten:

 

A. Producten die opgenomen zijn in één van de volgende hoofdstukken van de tabel gevoegd bij het Koninklijk Besluit van 28 januari 2013 betreffende de handel in meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten en die geleverd worden als meststof onder de voorwaarden van dat koninklijk besluit:

Hoofdstuk

Benaming

Btw-tarief

I.

Meststoffen

6 %

II.

Meststoffen op basis van secundaire elementen

6 %

III. A.

Organische bodemverwerkende middelen (1)

6 % bij administratieve tolerantie

V.

Meststoffen die micronutriënten bevatten

6 %

VI.

Meststoffen voor de aanmaak van voedingsoplossingen en substraatteelt

6 %

VIII.

Zuiveringsslib

6 % (mits wettelijke toelating om deze als meststof in de landbouw te gebruiken, anders 21 %) (2)

(1)  Organische bodemverbeterende middelen zorgen voor de aanvoer van organisch materiaal dat in de bodem door micro-organismen wordt omgezet tot humus. Ze kunnen ook een effect hebben op het waterabsorberend vermogen van de bodem en op de beschikbaarheid van nutriënten. Zijn hier bijvoorbeeld bedoeld: cacao-bijproduct, gedroogde mest, afgeoogste champignoncompost, gedroogde organische zeewieren, gedroogde druivenpulp.

(2)  Het gaat hier om zuiveringsslib dat afkomstig is van zuiveringsinstallaties voor huishoudelijk en/of stedelijk en/of industrieel afvalwater en dat bestemd is voor de landbouw. Deze kan onder strikte voorwaarden in de landbouw worden gebruikt als meststof. Deze producten dienen een toelatingsnummer (SB-nummer) te hebben.

 

B. Producten die niet bedoeld zijn onder A hiervoor en waarvoor de minister tot wiens bevoegdheid de Volksgezondheid behoort de verhandeling als meststof toelaat onder de voorwaarden die hij bepaalt (zie koninklijk besluit van 28.01.2013, artikel 5).

Die toelating van verhandeling wordt uitgereikt door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu – Directoraat Generaal Dier, Plant en Voeding – Dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Meststoffen – en vermeldt onder meer de datum van geldigheid en de identiteit van de houder van de toelating.

 

C. De Btw-administratie aanvaardt dat meststoffen of bodemverbeterende middelen die van de natuurlijke voortbrengselen van de hoeve voortkomen, mits deze in hun natuurlijke staat in de handel worden gebracht of gebruikt en deze geleverd worden als meststoffen of bodemverbeterende middelen, het verlaagde btw-tarief van 6 % kunnen genieten.

Het gaat hier in hoofdzaak om uitwerpselen van hoevedieren, zoals bijvoorbeeld onbewerkt paardenmest.

 

D. Potgrond en teelaarde zijn onderworpen aan het btw-tarief van 21 %.

Wanneer aan de potgrond of teelaarde meststoffen werden toegevoegd in dusdanige verhoudingen dat de verkregen samenstelling haar wezenlijk karakter aan de meststoffen ontleent, kan het verlaagd btw-tarief van 6 % worden toegepast indien het mengsel als meststof zal worden gebruikt. Dit betekent dan ook dat het desbetreffende product beoogd moet worden door het koninklijk besluit van 28.01.2013 en opgenomen moet zijn onder één van de hoofdstukken vermeld in punt A hiervoor.

 

II.  In onderstaand overzicht zijn de producten, per hoofdstuk van de tabel bij bijlage I gevoegd bij het koninklijk besluit van 28.01.2013, opgenomen die onderworpen zijn aan een btw-tarief van 21 %.

Hoofdstuk

Benaming

Btw-tarief

III. B.

Fysische bodemverbeterende middelen (1)

21 %

IV.

Teeltsubstraten

21 %

VII.

Aanverwante producten (2)

21 %

VIII.

Zuiveringsslib

21 % wanneer geen wettelijke toelating om deze als meststof te gebruiken in de landbouw

(1)  Fysische bodemverbeterende middelen zijn synthetische middelen onder de vorm van schuim, geëxpandeerd perliet en colloïdaal silicium. Ze worden gebruikt om meer structuur te brengen in de bodem, om de waterdoordringbaarheid van de bodem te bevorderen en/of om het waterabsorberend vermogen en de verluchting van de bodem te verbeteren.

(2)  Het betreft producten op basis van dicyaandiamide.

 

III. Bestrijdingsmiddelen die bedoeld zijn in rubriek III, van tabel B, van de bijlage bij het koninklijk besluit nr. 20 van 20.07.1970, zijn onderworpen aan het btw-tarief van 12 %.

Bepaalde producten die erkend zijn als bestrijdingsmiddel voor landbouwkundig gebruik kunnen vermengd zijn met een meststof (bijvoorbeeld onkruidbestrijder + gazonmest).

Wanneer het gemengd product bestaat uit een bestrijdingsmiddel beoogd door rubriek III, van tabel B, en een meststof beoogd door rubriek XII, cijfer 8, van tabel A, van de bijlage bij voornoemd koninklijk besluit nr. 20, geldt vanaf 01.04.2018 het btw-tarief van 12 %.

Deze producten worden immers hoofdzakelijk om hun fytofarmaceutische eigenschappen geleverd.

 

 

K.  BTW-TARIEF TOEPASSELIJK OP HULPMIDDELEN SPECIAAL ONTWORPEN VOOR SLECHTZIENDEN EN BLINDEN

 

De invoer van hulpmiddelen die speciaal ontworpen zijn voor slechtzienden en blinden is onderworpen aan het verlaagd BTW-tarief van 6 pct., met uitzondering van de invoer van monturen, brilglazen en contactlenzen, die onderworpen is aan het normale BTW-tarief.

Het volstaat dus niet dat bepaalde goederen gebruikt worden door een blinde of een slechtziende om het verlaagd tarief van 6 pct te genieten. Er is bovendien vereist dat de hulpmiddelen speciaal ontworpen zijn voor het verlichten van de visuele handicap. Dit zijn in principe de goederen die specifiek bestemd zijn voor het persoonlijk gebruik van de visuele gehandicapten én in de regel enkel door hen worden gekocht.

Worden hier onder meer bedoeld:

-    optische leesapparaten: deze toestellen hebben tot doel een op papier aangebrachte tekst, illustratie of foto te laten weergeven op een al dan niet voor dit doel ontworpen monitor of die deze tekst omzetten in geluid of in braille, zoals:

-    de TV-leesloep: een camera met een leesplateau , al dan niet met monitor;

-    spraakweergavetoestel: toestel waarbij de gescande tekst gesproken wordt weergegeven;

-    brailleleestoestellen: toestel waarbij de tekst wordt weergegeven in braille;

-    brailletoetsenbord, brailledecorder, brailleleesregels e.d.; brailleprinters en -schrijfmachines e.d. voor individueel gebruik;

-    meettoestellen: braillelintmeters e.d.,-driehoeken, niveauvloeistofmeter e.d.;

-    specifiek braillesoftware: dit is software die speciaal ontworpen is om brailledecoders, -printers e.d. te besturen, tekst-naar-spraak software, software voor brailletoetsenborden e.d.;

-    witte en gele stokken voor slechtzienden en blinden;

-    blindengeleidehonden, evenals het getuig waarmee deze honden zijn uitgerust om de blinden of slechtzienden te leiden;

-    goederen voor het merken van kleding, conserven e.d.: merkknopjes, markeerpasta's, dymotang voor braille, toestel waarbij d.m.v. een perssysteem op plastieken kleefrolletjes brailletekens kunnen worden gevormd;

-    brailleuurwerken, -wekkers en -kompassen;

-    loepen, leeslinialen, verrekijker-loepsystemen die speciaal ontworpen zijn voor slechtzienden;

-    voorzetscherm voor televisie.

 

Worden niet beoogd in deze bepaling en blijven onderworpen aan het normaal BTW-tarief:

-    braillezetmachines en -drukkers door drukkers gebruikt;

-    standaardsoftware, zelfs wanneer aangepast;

-    dymorolletjes, plastieken kleefrolletjes gebruikt bij de dymotang;

-    huishoudartikelen die slechts op een eenvoudige wijze werden aangepast;

-    TV-toestellen, personal computers en hun standaard toebehoren en gewone monitoren;

-    uurwerken die uitgerust werden met grote cijfers en/of geluidsweergave;

-    telefoon, thermometers, wekkers e.d. met grote cijfers;

-    lampen voor loepen;

-    spelen die niet speciaal ontworpen zijn voor gehandicapten.

De administratie behoudt zich evenwel het recht van haar standpunt naar de toekomst toe te wijzigen indien zou blijken dat deze naar niet beoogde en/of op dit ogenblik niet voorziene effecten mocht leiden.

 

 

L.  BTW-TARIEF TOEPASSELIJK OP INFUUSPOMPEN VOOR PIJNBESTRIJDING

 

De invoer van infuuspompen voor pijnbestrijding is onderworpen aan het verlaagd BTW-tarief van 6 pct.

Infuuspompen voor pijnbestrijding zijn pompen ontwikkeld voor de toediening van de pijnbestrijdingsmiddelen in het ziekenhuis of ambulant in de thuissituatie. Hiertoe behoren ook de toestellen die naast de medicatie voor pijnbestrijding eveneens andere geneesmiddelen kunnen toedienen (chemotherapie, antibiotica e.d.).

Er wordt aanvaard dat het toebehoren dat speciaal ontworpen is voor deze toestellen én onontbeerlijk is voor de werking van deze infuuspompen die eveneens afzonderlijk te verkrijgen zijn - de voorraadcassettes, speciale katheders e.d. - onderworpen is aan het verlaagd BTW-tarief. Daarentegen is het toebehoren dat universeel te gebruiken is, dus niet alleen voor deze toestellen maar ook voor andere toestellen of apparaten, onderworpen aan het normale BTW-tarief.

 

 

M.  BTW-TARIEF TOEPASSELIJK OP GLUCOSEMETERS EN TOEBEHOREN

 

De invoer van glucosemeters, al dan niet samen met het toebehoren ervan, en de afzonderlijke invoer van het toebehoren van deze toestellen zijn onderworpen aan het verlaagd BTW-tarief van 6 pct.

Een glucosemeter is een meter die het suikergehalte meet in het bloed. Het startpakket is meestal samengesteld uit het meettoestel en toebehoren zoals vingerprikkers, lancetjes, teststrookjes en glucosecontrolevloeistof.

 

 

N.  BTW-TARIEF TOEPASSELIJK OP NIET-VLOEIBARE PRODUCTEN VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE (VITAMINEN EN MINERALEN)

 

Om eenvormigheidsredenen op het stuk van de BTW-tarifering betwist de administratie niet dat alle producten welke te koop worden aangeboden om oraal te worden geconsumeerd door de mens, doch met uitzondering van bepaalde alcoholhoudende dranken (zie litera G), belastbaar zijn tegen het BTW-tarief van 6 % op grond van rubriek X, nummer 17, van tabel A van de bijlage bij het koninklijk besluit nr. 20, inzake BTW-tarieven, voor zover ze evenwel niet reeds elders in tabel A bedoeld zijn of er uitdrukkelijk uitgesloten worden van het 6 %-tarief (bv. margarine).

Gelet op hetgeen voorafgaat kunnen de meeste niet-vloeibare producten die inzonderheid in natuurboetieks, dieet- en reformwinkels te koop worden aangeboden voor orale menselijke consumptie (bv. vitaminen en/of mineralen bevattende preparaten) in de vorm van tabletten, pillen, capsules, parels, pastilles, dragees, cachetten, poeders (al dan niet op te lossen voor consumptie), kruidenmengsels voor het maken van te drinken aftreksels, enz., belast worden tegen het BTW-tarief van 6 % ongeacht de indeling ervan in de goederennomenclatuur van het Gebruikstarief.

 

 

O.  BTW-TARIEF TOEPASSELIJK OP GENEESMIDDELEN

 

De invoer van geneesmiddelen kan slechts gebeuren met toepassing van het verlaagd BTW-tarief van 6 pct.:

-  wanneer het gaat om producten aangeboden om oraal te worden geconsumeerd door de mens, andere dan dranken (z. literaat G, tweede lid, 2° en literaat N van deze AANMERKINGEN);

-  in alle andere gevallen voor zover die geneesmiddelen op het ogenblik van de invoer bedoeld zijn in rubriek XVII, cijfer 1, punt a en b van tabel A, van de bijlage bij het Koninklijk Besluit nr. 20, inzake BTW-tarieven.

In rubriek XVII, cijfer 1, a en b, van tabel A, van de bijlage bij het genoemde Koninklijk Besluit nr. 20 worden genoemd:

a)  Elke enkelvoudige of samengestelde substantie bedoeld in artikel 1 van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen en geregistreerd als geneesmiddel door de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft of waarvoor de vergunning voor het in de handel brengen bedoeld in artikel 1, § 1, eerste lid, 1) van het Koninklijk Besluit van 3 juli 1969 betreffende de registratie van geneesmiddelen ter kennis is gegeven aan de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft.

b)  Bloed, bloedplaatjes, plasma en witte en rode bloedlichaampjes bestemd om te worden toegediend aan mens of dier voor therapeutisch of profylactisch gebruik en die niet bedoeld zijn in punt a) hiervoor.

De in literaat a van genoemde rubriek XVII bedoelde substanties waarvoor er een kennisgeving is in de zin van voormeld artikel 1, § 1, eerste lid, 1) van het Koninklijk Besluit van 3 juli 1969 betreffende de registratie van geneesmiddelen, zijn producten die geregistreerd zijn als geneesmiddel overeenkomstig de Europese registratieprocedure inzake geneesmiddelen (geneesmiddelen die geregistreerd zijn via de zgn. gecentraliseerde procedure).

Geregistreerde geneesmiddelen (d.w.z. geregistreerd via voormelde gecentraliseerde procedure of via voormelde Belgische procedure)) kunnen bij de invoer nog niet het verlaagd BTW-tarief van 6 pct. genieten en dienen dus belast te worden met toepassing van het normale BTW-tarief van 21 pct. (voor zover welteverstaan het hier niet gaat om producten aangeboden om oraal te worden geconsumeerd door de mens, andere dan dranken; z. literaat G, tweede  lid, 2° en literaat N van deze AANMERKINGEN) wanneer die producten in het stadium van de invoer, inzonderheid op het vlak van de verpakking, nog niet conform betreffende registratie zijn.

Voorbeeld

Een geneesmiddel voor menselijk gebruik onder de vorm van een zalf wordt aangeboden in een kleine tube (zgn. "primaire verpakking" - zoals b.v. ook blisters waarin tabletten worden verpakt - waarop bepaalde vermeldingen aanwezig dienen te zijn) die overeenkomstig de registratie van dit product verpakt wordt in een doosje (zgn. buitenverpakking waarop - overeenkomstig de Belgische regelgeving inzake de registratie van geneesmiddelen - eveneens bepaalde vermeldingen aanwezig dienen te zijn). De invoer van deze zalf in de tube zonder de door de registratie voorziene buitenverpakking, kan niet gebeuren met toepassing van het verlaagd BTW-tarief van 6 pct. en dient dus belast te worden met toepassing van het normale BTW-tarief (het betreft hier inderdaad geen product dat wordt aangeboden om oraal te worden geconsumeerd door de mens).

 

 

P.  BTW-TARIEF TOEPASSELIJK OP INDIVIDUEEL TOEBEHOREN DAT DEEL UITMAAKT VAN EEN KUNSTNIER

 

Worden genoemd in fine van cijfer 2 van rubriek XXIII, van tabel A, van de bijlage bij het K.B. nr. 20, inzake BTW-tarieven, het individueel toebehoren dat deel uitmaakt van een kunstnier inclusief de gebruikte trousses. Het betreft producten in principe voor éénmalig gebruik.

Kunnen bijgevolge het verlaagd BTW-tarief van 6 pct. genieten:

-  Het artikel aangeduid met benamingen als "dialysator" of "hemofilter". Het betreft een voorwerp dat bestemd is om het bloed van de nierpatiënt te filtreren.

-  Trousses, d.w.z. de bloedlijnen voor transport van het bloed van de patiënt naar de dialysator en omgekeerd.

-  Zogenaamde fistula naalden. Dit zijn naalden speciaal ontworpen voor nierdialyse (vormen de verbinding bloedlijn-patiënt).

-  Dialyse catheters, d.w.z. catheters speciaal ontworpen voor nierdialyse (vormen de verbinding bloedlijn-patiënt indien gebruik van fistula naalden bij de patiënt niet mogelijk is).

De eigenlijke kunstnier, d.w.z. het basistoestel (soms ook "generator" genoemd) is onderworpen aan het normale BTW-tarief van 21 pct.

 

 

Q.  BTW-TARIEF TOEPASSELIJK OP MEDISCH-CHIRURGISCHE STEUNVERBANDEN

 

1.  Medisch-chirurgische steunverbanden

Voor zover ze niet reeds bedoeld zijn in rubriek XXIII, cijfer 2, van tabel A, van de bijlage bij het Koninklijk Besluit nr. 20 inzake BTW-tarieven (orthopedische gordels) kan de invoer van alle hierna opgesomde steunverbanden (bandages e.d. ondersteunende artikelen) het verlaagd BTW-tarief van 6 pct. genieten (toepassing rubriek XVII, cijfer 3, eerste deel, van tabel A, van de bijlage bij het K.B. nr. 20) voor zover ze - zoals verder toegelicht in punt 2 hierna - op het ogenblik van de invoer opgemaakt zijn voor de verkoop in het klein voor geneeskundige of chirurgische doeleinden. Heeft hierbij evenwel geen invloed op het ter zake toepasselijke BTW-tarief:

   het materiaal waaruit de steunverbanden zijn vervaardigd (elastische textielstof en/of inelastische materialen);

    het orgaan of lichaamsdeel dat de verbanden ondersteunen, op zijn plaats houden of verbeteren;

   de wijze waarop de steunverbanden worden aangelegd (al dan niet meer meerdere windingen boven elkaar).

1.1. Steunverbanden voor schouderbehandeling

Voorbeeld: schouder- of sleutelbeenimmobilisatieverband, rugstrekker (voor het actief oprichten van ronde rug), schouderbrace bestaande uit een armdraagverband met romp- en nekband, enz.

1.2. Thoraxbandages of -gordels

Deze worden gebruikt ter ondersteuning of immobilisatie van de borstkas bij ribfractuur of ribkneuzing, als postoperatieve steun na borstkasoperatie, ter ontlasting van de dorsale spieren, enz.

1.3. Elastische verbanden ter ondersteuning van rug, buik of bekken

Hier worden bedoeld, zwangerschapssteunbanden of -gordels en gordels met benamingen zoals bekkenband, rompbandage, abdominaal steunverband, ruggordel, buikgordel, enz.

1.4. Breukbanden

Deze worden gedragen inzonderheid bij een liesbreuk of na een chirurgische ingreep.

1.5. Steunverbanden voor de arm

Deze kunnen worden onderverdeeld in vier groepen:

   steunverbanden voor de elleboog (b.v. buisvormige elleboogstukken of elleboogbrace met velcro-sluiting);

   polssteunverbanden (polsbrace of polsorthese);

   handpolssteunverbanden;

   armsteunverbanden (armdraagverbanden omvattende een draagzak die de arm volledig ondersteunt en een draagriem rond de lenden en over de schouder).

1.6. Steunverbanden voor de benen

Deze kunnen worden onderverdeeld in vijf groepen:

   dijbeensteunverbanden (b.v. buisvormig of als elastisch windsel);

   knieverbanden (buisvormig, soms versterkt b.v. met zijdelingse scharnieren);

   onderbeensteunverbanden;

   enkelsteunverbanden;

   achillespeessteunverbanden.

1.7. Nekbandages

Hier worden bedoeld de steunverbanden die doorgaans voorzien zijn van een velcro-sluiting en worden aangeduid met benamingen als halszwachtel, halskraag, nekspalk of cervicaalkraag. Ze worden gebruikt voor gedeeltelijke immobilisatie van de nek, warmtetherapie en ondersteuning van de cervicale wervelkolom.

1.8. Drukkledij en maskers

Sommige van de hiervoor bedoelde steunverbanden kunnen de vorm van een kledingstuk hebben, zoals:

   drukkledij en maskers voor zwaar verbranden (behandeling van brandwonden en littekens) of als postoperatieve steun na (plastische) chirurgie;

   breukbanden die de vorm van een smalle lange onderbroek hebben en die - gelet o.a. op de aanwezigheid van speciale kussentjes en de stof waaruit ze vervaardigd zijn - speciaal zijn ontworpen voor de behandeling van liesbreuken;

   compressiebroeken van neopreen voor behandeling van liesproblemen of spier- en peesaandoeningen ter hoogte van het bekkengebied;

   anti-emboliekousen, aderspatkousen e.a. therapeutische compressiekousen.

 

2.  Voorwaarde inzake opmaak voor geneeskundige of chirurgische doeleinden

De in punt 1 hiervoor genoemde steunverbanden kunnen op het ogenblik van de invoer slechts worden aangemerkt als zijnde opgemaakt voor de verkoop in het klein voor geneeskundige of chirurgische doeleinden wanneer ze voorkomen in hun definitieve verpakkingsvorm waarin ze aan de verbruikers worden verkocht én wanneer uit die verpakking, uit de reclame die rond het product wordt gevoerd (brochures e.d.) en - meer algemeen - uit de wijze waarop de verbanden te koop worden aangeboden, duidelijk het gebruik voor geneeskundige of chirurgische doeleinden blijkt.

Gebruik voor geneeskundige of chirurgische doeleinden impliceert een heelkundige ingreep, ziekte of kwaal bij de gebruiker.

Zijn bijgevolg onderworpen aan het normale BTW-tarief van 21 pct.:

   steunverbanden die te koop worden aangeboden louter voor bescherming en/of preventieve steun bij sportbeoefening (bescherming van enkel, knie, pols, scheenbeen, enz.);

   bandages (gordels) die te koop worden aangeboden louter voor (extra) steun van buik- en rugspieren bij zwaar werk, sportbeoefening of andere zware inspanningen (preventieve steun);

   compressiebroeken van neopreen (doelwachtersbroek, boxershort) die te koop worden aangeboden louter voor bescherming en extra steun bij sportbeoefening;

   normale gaines (gewone dameskorsetten);

   panty’s en alle andere drukkledij louter voor een beter silhouet (esthetische functie);

   elastische verbanden te koop aangeboden louter als gewrichtbeschermer, antispitgordel, steunpanty, steunkousen of thermostatic bandage (elleboogwarmer, polswarmer, …).

 

 

R.  BTW-tarief van toepassing op producten bestemd voor de voeding van dieren

 

Wanneer de producten die bestemd zijn voor de voeding van dieren niet bij name en soortelijk beoogd worden door een van de rubrieken van tabel A van de bijlage van het koninklijk besluit nr. 20 wordt aanvaard, met het oog op eenvormigheid, deze te beschouwen als bereid voedsel voor dieren of als bereidingen gebezigd voor de voeding van dieren in de zin van rubriek XII, cijfer 7, van tabel A, voornoemd (btw-tarief : 6 pct.) op voorwaarde dat het gaat om:

   hetzij voedingssupplementen, d.w.z. bereidingen die hoofdzakelijk vitamines en/of oligo-elementen bevatten, bestemd voor de voeding van dieren;

In dit verband wordt opgemerkt dat deze bereidingen niet worden gereglementeerd door het KB van 8 februari 1999 en het MB van 12 februari 1999 betreffende de handel en het gebruik van stoffen bestemd voor dierlijke voeding; in afwachting van een wettelijke bepaling mogen ze onder bepaalde voorwaarden, opgelegd door de FOD Volksgezondheid, worden bestemd voor de voeding van dieren (aldus mogen de verpakkingen, de publiciteit of de andere commerciële documenten met betrekking tot die producten geen therapeutische (*), profylactische (*) of zoölogische (*) eigenschappen vermelden; het etiket mag slechts volgende vermeldingen bevatten: de juiste samenstelling, de wijze van toediening, de benaming, het type of de categorie van dieren waarvoor het product is bestemd alsook de naam en het adres van de verantwoordelijke fabrikant).

   hetzij bereidingen en additieven, met inbegrip van de voormengsels, zoals omschreven door het koninklijk besluit van 8 februari 1999 met betrekking tot de handel en het gebruik van stoffen bestemd voor dierlijke voeding, die in omloop worden gebracht overeenkomstig de regels die terzake van toepassing zijn (zie inzonderheid het KB van 8 februari 1999, voormeld, het MB van 12 februari 1999 betreffende de handel en het gebruik van stoffen bestemd voor dierlijke voeding en het KB van 30 oktober 1998 betreffende de erkenning en de registratie van fabrikanten en tussenpersonen in de sector dierenvoeding).

Goederen te koop aangeboden als voedsel voor honden, katten, kooivogels zoals papegaaien en zangvogels, voor aquariumvissen, voor hamsters, guinese biggetjes en andere gezelschapsdiertjes zijn uitgesloten van het voordeel van het tarief van 6 %.

 

 

S.  MARGARINE

 

Rekening houdend met de Verordening (EG) nr. 2991/94 van de Raad van 5 december 1994 tot vaststelling van normen voor smeerbare vetproducten, moet voor de toepassing van de btw-tarieven onder margarine worden verstaan:

   producten verkregen uit plantaardige en/of uit dierlijke vetten, met een vetgehalte van ten minste 80 % en waarvoor de verkoopbenaming “margarine” wordt gebruikt;

   producten verkregen uit plantaardige en/of uit dierlijke vetten, met een vetgehalte van ten minste 60 % en ten hoogste 62 % en waarvoor in het algemeen de verkoopbenaming “3/4 margarine” wordt gebruikt;

   producten verkregen uit plantaardige en/of uit dierlijke vetten, met een vetgehalte van ten minste 39 % en ten hoogste 41 % en waarvoor in het algemeen de verkoopbenaming “Halfvolle margarine” of “Minarine” of “Halvarine” wordt gebruikt.

Gelet op voornoemde Verordening worden daarentegen niet aangemerkt als margarine voor de toepassing van rubriek VI van tabel B van de bijlage bij het KB nr. 20 inzake btw-tarieven en blijven onderworpen aan het btw-tarief van 6 % (KB nr. 20, bijlage, tabel A, IX, 4), bereide spijsvetten verkregen uit plantaardige en/of uit dierlijke vetten, met één van volgende vetgehalten:

   minder dan 39 %;

   meer dan 41 % en minder dan 60 %;

   meer dan 62 % en minder dan 80 %.

 

 

T.  BTW-TARIEF TOEPASSELIJK OP HALFFABRIKATEN VOOR DE BEREIDING VAN PRODUCTEN VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE

 

Onderhavige beslissing heeft betrekking op het BTW-tarief dat van toepassing is ten aanzien van producten voor de bereiding van preparaten voor menselijke consumptie, d.w.z. producten die niet bestemd zijn om als zodanig te worden geconsumeerd door de mens maar die gebruikt worden als ingrediënt of additief bij de bereiding van producten voor menselijke consumptie.

Het betreft producten (hierna eenvoudigheidshalve “halffabrikaten” genoemd) die bestemd zijn om te worden toegevoegd aan preparaten voor menselijke consumptie:

-    om de eigenschappen van die preparaten te verbeteren op het vlak van kleur of voorkomen, smaak, voedingswaarde, bewaring/houdbaarheid, vastheid, enz.;

-    en/of als samenstellend bestanddeel.

 

1.  Halffabrikaten voor de huishoudelijke bereiding van producten voor menselijke consumptie

De administratie heeft reeds aanvaard dat bepaalde halffabrikaten voor de huishoudelijke bereiding van producten voor menselijke consumptie het verlaagd BTW-tarief van 6 pct. kunnen genieten op grond van tabel A, rubriek X, cijfer 17, van de bijlage bij het Koninklijk Besluit nr. 20, inzake BTW-tarieven, ongeacht de indeling van die halffabrikaten in het Gebruikstarief (zie beslissing van 20 december 1994, nr. E.T. 80.834, BTW-Revue nr. 112, blz. 193-194, nr. 1005).

 

2.  Halffabrikaten voor de industriële bereiding van producten voor menselijke consumptie

Halffabrikaten voor de industriële bereiding van producten voor menselijke consumptie (d.w.z. halffabrikaten voor de levensmiddelenindustrie) die hun wezenlijk karakter ontlenen aan de voedingsstof(fen) die ze bevatten, kunnen het verlaagd BTW-tarief van 6 pct. genieten op grond van rubriek X, cijfer 17, van tabel A, van de bijlage bij het Koninklijk Besluit nr. 20 voor zover ze niet reeds bedoeld zijn in een andere bepaling van genoemde tabel A.

Op grond van genoemde rubriek X, cijfer 17 kunnen verder ook halffabrikaten voor de levensmiddelenindustrie onder de vorm van mengsels van chemicaliën met voedingsstoffen of met andere stoffen die voedingswaarde bezitten, het verlaagd BTW-tarief van 6 pct. genieten. Het begrip “stoffen die voedingswaarde bezitten” kan ook chemicaliën omvatten.

Voormelde halffabrikaten voor de industriële bereiding van producten voor menselijke consumptie worden in de regel ingedeeld in post 21.06 van het Gebruikstarief van de douane.

Halffabrikaten voor de levensmiddelenindustrie onder de vorm van chemicaliën of mengsels van chemicaliën zonder voedingswaarde, zijn producten van de chemische industrie die in principe onderworpen zijn aan het normale BTW-tarief.

 

3.  Administratieve vereenvoudiging

Eenvoudigheidshalve aanvaardt de administratie dat zowel de halffabrikaten voor de levensmiddelenindustrie als de halffabrikaten voor de huishoudelijke bereiding van producten voor menselijke consumptie voortaan allemaal en zonder onderscheid het verlaagd BTW-tarief van 6 pct. kunnen genieten op grond van voornoemde rubriek X, cijfer 17 (ongeacht de indeling ervan in het Gebruikstarief van de douane) voor zover het toevoegsels (additieven) of aroma’s betreft die in voedingsmiddelen mogen worden gebruikt en die in de handel worden gebracht overeenkomstig de in dit verband geldende regelgeving (regelgeving m.b.t. levensmiddelen en de voedselveiligheid, zowel op nationaal niveau als op het niveau van de Gemeenschap; o.a. Koninklijk Besluit van 2 oktober 1980 betreffende de handel en de etikettering van toevoegsels; Koninklijk Besluit van 12 maart 1991 betreffende de toevoegsels die in voedingsmiddelen mogen gebruikt worden; Koninklijk Besluit van 9 oktober 1996 betreffende kleurstoffen die in voedingsmiddelen mogen worden gebruikt; Koninklijk Besluit van 17 februari 1997 betreffende zoetstoffen die in voedingsmiddelen mogen worden gebruikt; Koninklijk Besluit van 14 juli 1997 betreffende zuiverheidseisen voor additieven die in voedingsmiddelen mogen worden gebruikt; Koninklijk Besluit van 1 maart 1998 betreffende in voedingsmiddelen toegelaten toevoegsels met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen, Koninklijk Besluit van 24 januari 1990 betreffende aroma’s voor gebruik in voedingsmiddelen).

Deze administratieve toegeving heeft uiteraard geen betrekking op:

-    producten (halffabrikaten en andere) die reeds elders in tabel A of tabel B, van de bijlage bij het Koninklijk Besluit nr. 20 genoemd worden en zodoende reeds onderworpen zijn aan het verlaagd tarief van 6 pct. of 12 pct.;

-    producten voor menselijke consumptie die uitdrukkelijk uitgesloten zijn van het tarief van 6 pct. (b.v. de alcoholische dranken die in fine van rubriek X, van tabel A, kan de bijlage bij het K.B. nr. 20 worden uitgesloten).

 

4.  Niet eetbare “coatings”

Tenslotte wordt opgemerkt dat niet eetbare “coatings” onderworpen zijn aan het normale BTW-tarief van 21 pct. Het betreft voedingsomhullingsproducten die niet aan de voedingswaren zelf worden toegevoegd, wegens hun synthetische-chemische structuur niet eetbaar zijn en die in feite dienen als een soort verpakkingsmateriaal (b.v. bepaalde coatings voor salami’s).

(Beslissing van 7 december 2005, nr. E.T. 109.424)

 

 

U.  EXTERNE DEFIBRILLATOREN

 

Vanaf 01.01.2018 zijn externe defibrillatoren bij invoer onderworpen aan het verlaagde btw-tarief van 6 %.

Een externe defibrillator is een medisch apparaat dat elektrische schokken toedient bij levensbedreigende hartritmestoornissen, om de hartbeweging herop te starten of, meer in het algemeen, als hulpmiddel bij een reanimatie.

Alle soorten externe defibrillatoren zijn bedoeld. Zo zijn, bijvoorbeeld, beoogd:

- de automatische externe defibrillatoren (eenvoudig te bedienen toestellen – in principe op een publieke plaats of op de werkvloer – met instructies voor niet-professionele hulpverleners)

- de professionele externe defibrillatoren (te bedienen door  professionele hulpverleners zoals medisch personeel in ziekenhuizen of ziekenwagens).

De administratie aanvaardt dat het btw-tarief van 6 % niet alleen van toepassing is op de externe defibrillator zelf maar ook op de (vervangings-)onderdelen en benodigdheden die productspecifiek zijn, zelfs indien afzonderlijk geleverd.

Onder 'productspecifiek' wordt verstaan onderdelen en benodigdheden die:

- specifiek ontworpen zijn voor de geleverde of verhuurde defibrillator

EN

- onontbeerlijk zijn voor zijn werking.

Voorbeelden (mits productspecifiek):

* de elektroden

* de specifieke software voor het uitlezen van gebruiksdata van het toestel evenals de specifieke data-opslagkaart

* de specifieke sleutel voor baby’s en kinderen die in de defibrillator wordt ingebracht voor een aangepaste reanimatie

* de batterij en lader

* de afstandsbediening.

Daarnaast aanvaardt de administratie dat het btw-tarief van 6 % ook van toepassing is op:

* het pictogram (of sticker) dat op een muur of in een gebouw wordt aangebracht om de aanwezigheid van een externe defibrillator te melden

* de tassen, dozen, trommels, wandbeugel of kasten specifiek bestemd om de externe defibrillator in op te bergen

* de EHBO-set of interventiekit die verbonden is aan het gebruik van de defibrillator (deze bevat meestal een beademingsmasker, een schaar, handschoenen, een scheermesje en een doek om de borstkas af te drogen).

Het onderhoud en de herstelling van defibrillatoren zijn vanaf 01.01.2018 ook aan het btw-tarief van 6 % onderworpen. Het btw-tarief van 6 % geldt eveneens voor de productspecifieke benodigdheden en (vervangings)onderdelen gebruikt bij de uitvoering van het onderhoud en de herstelling van de defibrillator.

De invoer van een oefendefibrillator (en toebehoren) om opleidingen te geven over het gebruik van een externe defibrillator bij een reanimatie is, wanneer deze oefendefibrillator niet effectief kan worden gebruikt bij een reanimatie, onderworpen aan het normale btw-tarief van 21 %. De invoer van een reanimatie-oefenpop is steeds onderworpen aan het normale btw-tarief van 21 %.

 

 

V.  TARIEVEN

 

Het toepasselijke BTW-tarief is vermeld in het maatregelscherm van TARBEL bij elke goederencode. In bepaalde gevallen is een afwijkend BTW-tarief mogelijk. In deze gevallen is een afzonderlijke BTW-maatregellijn opgenomen voorzien van een verklarende verwijzing (nieuw venster opent zich na het aanklikken van de link onmiddellijk na de BTW-heffingsvoet in de 3de kolom van het maatregelscherm) en de overeenkomstige aanvullende code die men aantreft in de 4de kolom “Andere informatie” dient dan te worden gebruikt.

 

De tussen haakjes vermelde afkortingen RNV betreffen een verwijzing naar de corresponderende voetnoten in TARBEL.

 

Aanvullende codes BTW:

 

Verlaging van 21 % naar 12 %:  aanvullende code 1013

Verlaging van 21 % naar   6 %:  aanvullende code 1000

Verlaging van 21 % naar   0 %:  aanvullende code 1002

Verlaging van   6 % naar   0 %:  aanvullende code 1007

Verlaging van 12 % naar   6 %:  aanvullende code 1014

________________________________________________________________________

(1)  Administratieve toegeving inzake de toepassing van het tarief van 6 pct. voor deze producten geldt slechts vanaf 1 juli 2002.

(*)  Sommige van deze producten kunnen, hoewel uitgesloten van rubriek VII, van tabel A, in voorkomend geval het tarief van 6 % genieten voor de geneesmiddelen, beoogd door de rubriek XVII, van tabel A. (Koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven).