NOMENCLATUUR Openen
25 ZOUT; ZWAVEL; AARDE EN STEEN; GIPS, KALK EN CEMENT: Openen
2501 Zout (keuken- en tafelzout en gedenatureerd zout daaronder begrepen) en zuiver natriumchloride, ook indien in waterige oplossing of met toegevoegde zelfstandigheden om het klonteren tegen te gaan of om de strooibaarheid te bevorderen; zeewater: (TN701) (TN702) Openen
2502 IJzerkies, ongeroost (TN701) (TN702) Maatregelen import Maatregelen export
2503 Zwavel van alle soorten, andere dan gesublimeerde, geprecipiteerde en colloïdale zwavel: (TN701) (TN702) Openen
2504 Natuurlijk grafiet: (TN701) (TN702) Openen
2505 Natuurlijk zand van alle soorten, ook indien gekleurd, ander dan metaalhoudend zand bedoeld bij hoofdstuk  26: (TN701) (TN702) Openen
2506 Kwarts (ander dan natuurlijk zand); kwartsiet, ook indien enkel kantrecht behouwen, dan wel in blokken of in platen van vierkante of rechthoekige vorm, verkregen door zagen, door splijten of op dergelijke wijze: (TN701) (TN702) Openen
2507 Kaolien en andere kaolienhoudende klei, ook indien gebrand: (TN701) (TN702) Openen
2508 Andere klei (andere dan geëxpandeerde klei bedoeld bij post  6806), andalusiet, kyaniet, sillimaniet, ook indien gebrand; mulliet; chamotte- en dinasaarde: (TN701) (TN702) Openen
2509 Krijt (TN701) (TN702) Maatregelen import Maatregelen export
2510 Natuurlijk calciumfosfaat, natuurlijk aluminiumcalciumfosfaat en gefosfateerd krijt: (TN701) (TN702) Openen
2511 Natuurlijk bariumsulfaat (zwaarspaat, bariet); natuurlijk bariumcarbonaat (witheriet), ook indien gebrand, ander dan bariumoxide bedoeld bij post  2816: (TN701) (TN702) Openen
2512 Diatomeeënaarde (bijvoorbeeld kiezelgoer, bergmeel, diatomiet) en andere dergelijke kiezelaarden met een schijnbare dichtheid van 1  of minder, ook indien gebrand (TN701) Maatregelen import Maatregelen export
2513 Puimsteen; amaril; natuurlijk korund, natuurlijk granaat en andere natuurlijke schuur-, slijp- en polijstmiddelen, ook indien zij een warmtebehandeling hebben ondergaan: (TN701) (TN702) Openen
2514 Leisteen, ook indien enkel kantrecht behouwen, dan wel in blokken of in platen van vierkante of rechthoekige vorm, verkregen door zagen, door splijten of op dergelijke wijze (TN701) (TN702) Maatregelen import Maatregelen export
2515 Marmer, travertijn, ecaussine en andere kalksteen voor de steenhouwerij of voor het bouwbedrijf, met een schijnbare dichtheid van 2,5  of meer, en albast, ook indien enkel kantrecht behouwen dan wel in blokken of in platen van vierkante of rechthoekige vorm, verkregen door zagen, door splijten of op dergelijke wijze: (TN701) (TN702) Openen
2516 Graniet, porfier, basalt, zandsteen en andere natuursteen voor de steenhouwerij of voor het bouwbedrijf, ook indien enkel kantrecht behouwen dan wel in blokken of in platen van vierkante of rechthoekige vorm, verkregen door zagen, door splijten of op dergelijke wijze: (TN701) (TN702) Openen
2517 Keistenen, grind, steenslag, van de soort gewoonlijk gebruikt voor de vervaardiging van beton, voor het verharden van wegen, als ballastbed voor spoorwegen of als andere ballast, rolstenen en vuurstenen, ook indien zij een warmtebehandeling hebben ondergaan; macadam van hoogovenslakken, van metaalslakken of van dergelijke industriële afvallen, ook indien dit de in het eerste gedeelte van de post genoemde stoffen bevat; teermacadam; korrels, scherven, splinters en poeder van de steensoorten bedoeld bij de posten  2515  en 2516, ook indien zij een warmtebehandeling hebben ondergaan: (TN701) (TN702) Openen
2518 Dolomiet, ook indien gesinterd of gebrand, daaronder begrepen dolomiet, enkel kantrecht behouwen dan wel in blokken of in platen van vierkante of rechthoekige vorm, verkregen door zagen, door splijten of op dergelijke wijze; stamp- en strijkmassa van dolomiet: (TN701) (TN702) Openen
2519 Natuurlijk magnesiumcarbonaat (magnesiet); gesmolten magnesia; doodgebrande magnesia (gesinterd), ook indien geringe hoeveelheden andere oxiden bevattend die vóór het sinteren toegevoegd zijn; ander magnesiumoxide, ook indien zuiver: (TN701) (TN702) Openen
2520 Gips; anhydriet; gebrand gips, ook indien gekleurd of met toevoeging van kleine hoeveelheden bindingsversnellers of -vertragers: (TN701) (TN702) Openen
2521 Kalksteen voor hoogoventoeslag; kalksteen voor de vervaardiging van kalk of van cement (TN701) (TN702) Maatregelen import Maatregelen export
2522 Ongebluste kalk, gebluste kalk en hydraulische kalk, andere dan calciumoxide en calciumhydroxide bedoeld bij post  2825: (TN701) (TN702) Openen
2523 Hydraulisch cement (cementklinker daaronder begrepen), ook indien gekleurd: (TN701) (TN702) Openen
2524 Asbest: (TN701) (TN702) Openen
2525 Mica, micasplittings daaronder begrepen; afval van mica: (TN701) (TN702) Openen
2526 Natuurlijk speksteen, ook indien enkel kantrecht behouwen, dan wel in blokken of in platen van vierkante of van rechthoekige vorm, verkregen door zagen, door splijten of op dergelijke wijze; talk: (TN701) (TN702) Openen
2528 Natuurlijke boraten en concentraten daarvan, ook indien gebrand, doch met uitzondering van boraten verkregen uit natuurlijke pekel (brijn); natuurlijk boorzuur met een gehalte aan H3BO3  van niet meer dan 85  gewichtspercenten, berekend op de droge stof (TN701) (TN702) Maatregelen import Maatregelen export
2529 Veldspaat; leuciet; nefelien en nefelien-syeniet; vloeispaat: (TN701) (TN702) Openen
2530 Minerale stoffen, elders genoemd noch elders onder begrepen: (TN701) (TN702) Openen