Lijsten *

Landencodes *

Zoeken land *

Landengroepen *

Samenstelling landengroep *

Statistische eenheden *

Aanvullende code-ACC *

Aanvullende code-BTW *

Nomenclatuurgroepen *

Wisselkoersen *

ECU-maandkoers (XEM) *

ECU-landbouwkoers (XEA) *

Agrarische Elementen *

Zoeken aan de hand van een aanvullende code *

Zoeken aan de hand van gekende gewichtspercenten aan bestanddelen *

Lijsten

In dit hoofdstuk bespreken we de hoofdfunctionaliteit LIJSTEN. We hebben hierbij aandacht voor zowel de schermbeschrijving als voor het gebruik van de hoofdfunctionaliteit.

Indien de gebruiker in het TARBEL-openingsscherm de hoofdfunctionaliteit LIJSTEN selecteert, verschijnt het volgende scherm :

In tegenstelling tot de NOMENCLATUUR- en MAATREGELEN–functionaliteiten, is het scherm slechts onderverdeeld in 2 blokken. In het linkerblok vindt de gebruiker een overzicht van alle beschikbare lijsten. Indien de gebruiker een specifieke lijst selecteert, wordt deze weergegeven in het rechterblok. En met behulp van de ‘Afdrukken’ knop kan de gebruiker de inhoud van dit rechterblok printen indien hij gebruik maakt van Netscape Communicator 4 als Browser. De gebruikers met een andere Browser, dienen beroep te doen op de in hun Browser ingebouwde functies voor het afdrukken van de opgevraagde lijsten.

Naar goede gewoonte vinden we bovenaan in het linkerblok de koppeling ‘naar openingsscherm’. Door hierop te klikken, keert de gebruiker dus terug naar het welkomscherm van de TARBEL-consultatietoepassing. Onderaan het linkerblok van de ‘Lijsten’-hoofdfunctionaliteit staan zoals steeds de koppelingen naar de andere hoofdfunctionaliteiten van de TARBEL-consultatietoepassing :

 

 

De donkerblauwe N in het lichtgroene vierkant verwijst naar het ‘Nomenclatuur’-scherm.

De zwarte R in het gele vierkant verwijst naar het ‘Restitutie’-scherm.

De donkerblauwe M in het rode vierkant verwijst naar het ‘Maatregelen’-scherm.

De zwarte H in een roze vierkant verwijst naar het ‘Help’-scherm.

In het vervolg van dit hoofdstuk gaan we dieper in op de verschillende beschikbare lijsten. Elke lijst kan worden opgevraagd door op zijn onderlijnde benaming in het linkerblok van de ‘Lijsten’-hoofdfunctionaliteit te klikken.

Landencodes

De eerste lijst die voorkomt in het linkerblok van de ‘Lijsten’-hoofdfunctionaliteit is ‘Landencodes’. Indien we op deze lijstnaam klikken, wordt in het rechterblok een tabel van 4 kolommen geladen. Deze tabel geeft een overzicht van alle landen met hun codes. In de eerste kolom vindt de gebruiker de ISO Alfa II code van het land, in de tweede staat de GEO-Code, de derde kolom geeft de volledige naam van het land en de laatste kolom tenslotte, bevat een lijst van de groepen tot dewelke het land behoort.

De gebruiker kan vaststellen dat de groepssymbolen uit de laatste kolom onderlijnd zijn. Hij kan bijgevolg op dit symbool klikken om meer informatie over de groep te krijgen. Indien hij op een dergelijk groepsymbool klikt, wordt een apart [Landenlijst]-venster geopend dat een overzicht geeft van de landen die deel uitmaken van de geselecteerde groep. Zowel de ISO Alfa II code als de volledige naam van elk land zijn in deze ‘Landenlijst’ opgenomen.

Voorbeeld : Stel dat we geïnteresseerd zijn in de ‘EEG’-groep waarvan Oostenrijk (met AT als ISO Alfa II code) deel van uitmaakt. We klikken dan op het ‘EEG’-symbool uit de 4e kolom van de ‘AT’-rij. Volgend [Landenlijst]-venster verschijnt dan :

Het zal de aandachtige lezer niet ontgaan zijn dat in het rechterblok van de 'Lijsten'-module boven de ‘Landencodes’-tabel een datumveld is opgenomen. Wanneer de ‘Landencodes’-lijst voor het eerst geladen wordt, is hier steeds de huidige datum ingevuld. De gebruiker kan nu teruggaan in de historiek door de datum aan te passen. Hierbij moet hij steeds het DD/MM/JJJJ-formaat respecteren, bijvoorbeeld 25/04/1981. Indien hij een datum invult en op ‘Zoeken’ klikt, wordt de ‘Landencodes’-lijst geladen zoals deze bestond op het door de gebruiker gekozen ogenblik.

Zoeken land

De tweede opgenomen lijst in het linkerblok van de ‘Lijsten’-hoofdfunctionaliteit is de ‘Zoeken land’-lijst. Deze lijst staat de gebruiker toe informatie op te zoeken voor een specifiek land. Indien we op deze lijstnaam klikken, verschijnt aan de rechterkant een blok met 4 zoekcriteria. In het tekstveld 'Datum :' is de huidige datum reeds ingevuld, maar het staat de gebruiker vrij deze datum aan te passen (waarbij hij natuurlijk het DD/MM/JJJJ-formaat dient te respecteren). De andere zoekcriteria die hij kan gebruiken zijn de naam van het land, de ISO Alfa II code van het land of zijn GEO-Code. Het volstaat één van deze 3 laatste in te vullen en de zoekactie te lanceren met behulp van de ‘Zoeken’-knop.

Als resultaat van de zoekactie verschijnt onder het blok met de zoekcriteria een tweede blok met informatie over het opgevraagde land. Dit blok bestaat uit 2 delen. Het bovenste deel bevat achtereenvolgens de ISO Alfa II code van het gezochte land, de datum waarop het land werd opgenomen in TARIC, de volledige naam van het land en zijn GEO-Code. Het onderste gedeelte bevat een opsomming van de groepen waarvan het land deel uitmaakt. Deze groepssymbolen zijn opnieuw onderlijnd. Zoals we in titel 'Landencodes' van dit hoofdstuk reeds zagen, betekent dit dat indien we op een dergelijk groepssymbool klikken, er een apart [Landenlijst]-venster wordt geopend. Dit bevat dan een opsomming van de landen die deel uitmaken van de geselecteerde groep.

Voorbeeld : We wensen de codes voor Frankrijk te kennen. We tikken dus ‘Frankrijk’ in het witte tekstveld onder ‘Land :’ en lanceren de zoekactie. Als gevolg van de zoekactie worden de andere zoekcriteria vervolledigd in het bovenste blok en verschijnt een tweede blok met bijkomende informatie over Frankrijk :

Frankrijk heeft dus ‘FR’ als ISO Alfa II code, is op 01/01/1958 opgenomen in TARIC en heeft ‘001’ als GEO-Code. Bovendien maakt het deel uit van de EEC. Indien de gebruiker wenst te weten welke andere landen van deze groepen deel uitmaken, kan hij de onderlijnde groepssymbolen aanklikken zoals reeds uitvoerig behandeld werd in titel 'Landencodes' van dit hoofdstuk.

Landengroepen

De volgende lijst die voorkomt in de ‘Lijsten’-hoofdfunctionaliteit is de ‘Landengroepen’-lijst. Indien we op deze lijstnaam klikken, wordt in het rechterblok een ‘LANDENGROEPEN (CODES)’-tabel geladen. Deze tabel bevat 3 kolommen en geeft een overzicht van alle landengroepen en hun codes. In de eerste kolom van de tabel vindt de gebruiker de numerieke code van de groep, in de tweede staat het groep-symbool en de derde kolom tenslotte, geeft een overzicht van alle landen (voorgesteld door hun ISO Alfa II code) die deel uitmaken van de groep.

De aandachtige gebruiker heeft inmiddels opgemerkt dat de ISO Alfa II codes uit de derde kolom onderlijnd zijn. Dit betekent dus dat indien hij meer informatie wenst over één van deze landen, het volstaat op de ISO Alfa II code te klikken. Door deze klikactie wordt dan een nieuw venster geopend met de ‘Landengroepen’ van het betreffende land. Dit ‘Landengroepen’-venster geeft een overzicht van de groepen tot dewelke het geselecteerde land behoort in een tabel van 2 kolommen. De linkerkolom bevat de numerieke code van de groep terwijl de rechterkolom de groepsnaam bevat.

Voorbeeld : Indien we in de 3e kolom van de groep met ‘1011’ als numerieke code, op de ISO Alfa II code ‘ET’ zouden klikken, verschijnt in een afzonderlijk [Landengroepen]-venster het volgende overzicht van alle groepen tot dewelke Ethiopie behoort :

Ook de ‘Landengroepen’-lijst kan geraadpleegd worden op datum. Hiervoor is boven de ‘LANDENGROEPEN (CODES)’-tabel een datumveld opgenomen. Wanneer de tabel voor het eerst geladen wordt, is hierbij steeds de huidige datum ingevuld. De gebruiker kan hier echter van afwijken door zelf een datum in te geven (waarbij hij het DD/MM/JJJJ-formaat respecteert, bijvoorbeeld 02/06/1999) en de zoekactie te lanceren met behulp van de ‘Zoeken’-knop. Hierdoor wordt de ‘Landengroepen’-lijst geladen zoals deze bestond op de door de gebruiker gespecifiëerde datum.

Samenstelling landengroep

De volgende lijst die voorkomt in de ‘Lijsten’-hoofdfunctionaliteit is de ‘Samenstelling landengroep’-lijst. Deze lijst staat de gebruiker toe informatie op te zoeken voor een specifieke groep. Indien we op deze lijstnaam klikken, verschijnt aan de rechterkant een blok met 3 zoekcriteria. Zoals steeds is de huidige datum reeds ingevuld, maar het staat de gebruiker vrij deze datum aan te passen (onder voorwaarde dat hij het DD/MM/JJJJ-formaat respecteert, bijvoorbeeld 02/06/1999). De overige criteria die hij kan gebruiken zijn de naam van de groep en/of zijn numerieke code. Het volstaat één van deze 2 laatste in te vullen en de zoekactie te lanceren met behulp van de ‘Zoeken’-knop.

Voorbeeld : Indien we 2500 als 4-Cijferige code zouden intikken en op ‘Zoeken’ klikken, verschijnt een tweede blok met de samenstelling van de WTO-groep :

Als resultaat van de zoekactie verschijnt dus onder het blok met de zoekcriteria een tweede blok met informatie over de opgevraagde groep. Dit nieuwe blok bestaat uit 2 delen. Het bovenste deel bevat achtereenvolgens de numerieke code, de datum waarop de groep werd opgenomen in TARIC en de volledige naam van de groep. Het onderste gedeelte bevat een opsomming van alle landen (voorgesteld door hun ISO Alfa II codes) die deel uitmaken van deze groep. Zoals bij de ‘Landengroepen’-lijst zijn de ISO Alfa II codes onderlijnd. De gebruiker kan dus meer informatie opvragen voor elk van de vermelde landen zoals uitgelegd in titel 'Landengroepen' van dit hoofdstuk.

Statistische eenheden

Indien we klikken op de lijstnaam 'Statistische eenheden' in het linkerblok van de ‘Lijsten’-hoofdfunctionaliteit, verschijnt in het rechterblok een lijst met alle statistische eenheden. Deze lijst bestaat uit een tabel met 3 kolommen die respectievelijk de afkorting, de omschrijving en de afkorting ('sigle') per statistische eenheid bevatten.

Aanvullende code-ACC

De volgende lijst die voorkomt in de ‘Lijsten’-hoofdfunctionaliteit is de ‘Aanvullende code-ACC’-lijst. Indien de gebruiker deze lijstnaam aanklikt, verschijnen in het rechterblok 2 tabellen : een tabel met aanvullende codes voor milieutaksen en daaronder een tabel met aanvullende codes voor accijnzen. Beide tabellen hebben dezelfde opbouw. Ze bestaan namelijk uit 2 kolommen, de eerste kolom bevat de aanvullende codes en de tweede kolom bevat de omschrijving van deze aanvullende codes.

 

Indien de gebruiker nu meer informatie wenst over een bepaalde aanvullende code, volstaat het op deze aanvullende code in de linkerkolom te klikken. Een apart [ACCIJNZEN EN MILIEUTAKSEN]-venster wordt geopend. Dit venster bevat dan naast een herhaling van de aanvullende code en zijn omschrijving, een lijst van al de maatregelen die betrekking hebben op deze aanvullende code. In het geval een voetnoot is toegevoegd aan een van deze maatregelen, kan de gebruiker de voetnoot opvragen door op zijn referentie te klikken. Dit werd reeds uitvoerig uitgelegd in het hoofdstuk over de ‘Maatregelen’-hoofdfunctionaliteit.

Voorbeeld : Veronderstel dat we meer informatie wensen over de aanvullende code 1561 voor milieutaksen. Het volstaat dan op aanvullende code ‘1561’ te klikken in de ‘Milieutaksen’-tabel en het volgende scherm wordt geladen :

De aandachtige gebruiker heeft opgemerkt dat in het rechterblok van de 'Lijsten'-module boven de tabellen met aanvullende codes voor milieutaksen en accijnzen opnieuw een datumveld is opgenomen. Wanneer de ‘Aanvullende code-ACC’-lijst voor het eerst geladen wordt, is hierbij steeds de huidige datum ingevuld. Indien de gebruiker echter een overzicht van de aanvullende codes op een vroegere datum wenst, kan hij zelf een andere datum ingeven (op voorwaarde dat hij hierbij het DD/MM/JJJJ-formaat respecteert, bijvoorbeeld 02/06/1999). Door op de knop ‘Zoeken’ te klikken wordt dan de ‘Aanvullende code-ACC’-lijst geladen zoals deze bestond op de door de gebruiker gespecifiëerde datum.

Rechts van het datumveld heeft de gebruiker bovendien de keuze tussen België of Luxemburg. Naargelang het land waarvoor hij de aanvullende codes wenst op te vragen, klikt hij in het witte bolletje voor België of Luxemburg. Hierbij zal steeds één van deze landen moeten aangeduid staan.

Aanvullende code-BTW

Naast een ‘Aanvullende code-ACC’-lijst kan de gebruiker ook een ‘Aanvullende code-BTW’-lijst raadplegen. Door op deze lijstnaam te klikken, verschijnen in het rechterblok 2 tabellen : een tabel ‘Aanvullende codes BTW gekoppeld aan goederencodes’ en een tabel ‘Aanvullende codes BTW niet gekoppeld aan goederencodes’. Elke tabel bestaat uit 2 kolommen. De linkerkolom bevat de aanvullende codes en de rechterkolom bevat hun omschrijving.

 

Zoals bij de vorige lijst kan de gebruiker meer informatie opvragen over een bepaalde aanvullende code door op deze code in de linkerkolom te klikken. Een apart [B.T.W.]-venster wordt geopend. Dit venster bevat dan naast een herhaling van de aanvullende code en zijn omschrijving, een lijst van al de maatregelen die betrekking hebben op deze aanvullende code. In het geval een voetnoot is toegevoegd aan een van deze maatregelen, kan de gebruiker de voetnoot opvragen door op zijn referentie te klikken. Dit werd reeds uitvoerig uitgelegd in het hoofdstuk over de ‘Maatregelen’-hoofdfunctionaliteit.

Voorbeeld : Veronderstel dat we meer informatie wensen over de aanvullende code BTW 1002 die gekoppeld is aan een goederencode. Het volstaat dan op aanvullende code ‘1002’ te klikken in de ‘Aanvullende codes BTW gekoppeld aan goederencodes’-tabel en het volgende scherm wordt geladen :

Zoals dit ook van toepassing is bij de ‘Aanvullende code-ACC’-lijst, kan de gebruiker bij het opvragen van de aanvullende codes een bepaalde datum ingeven en kiezen tussen de codes voor België of Luxemburg. Hiervoor is boven de 2 tabellen een datumveld opgenomen, en aan de rechterkant ervan staan de witte bolletjes voor het aanklikken van het gewenste land.

Nomenclatuurgroepen

De volgende lijst die voorkomt in de ‘Lijsten’-hoofdfunctionaliteit is de ‘Nomenclatuurgroepen’-lijst. Indien de gebruiker deze lijstnaam aanklikt, wordt in het rechterblok een tabel met alle bestaande nomenclatuurgroepen geladen. De tabel bestaat uit 2 kolommen. De linkerkolom bevat de groepsnaam, de rechterkolom geeft een omschrijving van de groep. De groepen zijn alfabetisch gerangschikt volgens groepsnaam.

Indien de gebruiker wenst te weten welke nomenclatuurlijnen tot een bepaalde nomenclatuurgroep behoren, volstaat het op de groepsnaam in de linkerkolom te klikken. Een apart [Nomenclatuurgroep]-venster wordt dan geopend waarin opnieuw een tabel staat opgenomen. Het bovenste gedeelte van deze tabel herhaalt de groepsnaam en omschrijving van de groep. In het onderste gedeelte staan alle nomenclatuurlijnen die deel uitmaken van de geselecteerde nomenclatuurgroep.

Voorbeeld : Veronderstel dat we de nomenclatuurlijnen van de ‘Melk en zuivelprodukten’-groep wensen op te vragen. Het volstaat dan op de groepsnaam ‘X090000’ te klikken waardoor het volgende scherm wordt geladen :

Wisselkoersen

De volgende lijst die voorkomt in de ‘Lijsten’-hoofdfunctionaliteit is de ‘Wisselkoersen’-lijst. Door op deze lijstnaam te klikken, verschijnt aan de rechterkant een tabel die een overzicht geeft van de verschillende wisselkoersen.

 

ECU-maandkoers (XEM)

De volgende lijst die voorkomt in de ‘Lijsten’-hoofdfunctionaliteit is de ‘ECU-maandkoers (XEM)’-lijst. Indien de gebruiker deze lijstnaam aanklikt, verschijnt in het rechterblok een tabel die de maandelijkse Ecu-omrekeningskoersen geeft. In elke rij van de tabel is daarbij de geldigheidsdatum, zowel de begin- als einddatum, van de de Ecu-omrekeningskoers uit die rij aangegeven.

ECU-landbouwkoers (XEA)

De volgende lijst die voorkomt in de ‘Lijsten’-hoofdfunctionaliteit is de ‘ECU-landbouwkoers (XEA)’-lijst. Indien de gebruiker deze lijstnaam aanklikt, verschijnt in het rechterblok een tabel die de landbouwomrekeningskoersen bevat.

Agrarische Elementen

De laatste lijst in de ‘Lijsten’-hoofdfunctionaliteit is de ‘Agrarische Elementen’-lijst. Deze lijst laat toe op twee manieren agrarische elementen op te zoeken :

· hetzij zoeken van de gewichtspercenten aan bestanddelen behorende bij een bepaalde aanvullende code (beginnend met 7);

· hetzij zoeken van een aanvullende code aan de hand van gekende gewichtspercenten aan bestanddelen.

In beide gevallen kan het zoeken van agrarische elementen gebeuren in functie van een geldigheidsdatum.

De gebruiker kiest de lijst ‘Agrarische Elementen’ door in het linkerblok van het 'Lijsten'-scherm op de lijstnaam 'Agrarische Elementen' te klikken. Indien de gebruiker deze lijstnaam kiest, verschijnen in het rechterblok volgende tekstvelden :

· een wit tekstveld "Aanvullende code", voor het invullen of het weergeven van de aanvullende code;

· een tabel met vier witte tekstvelden ("Melkvet", "Melkproteïnen", "Zetmeel-Glucose", "Saccharose-Invertsuiker-Isoglucose") voor het invullen of het weergeven van gewichtspercenten aan bestanddelen;

· een tekstveld "Datum :"; dit veld wordt automatisch ingevuld met de datum van vandaag wanneer de gebruiker de lijst 'Agrarische Elementen' kiest.

Zoeken aan de hand van een aanvullende code

Indien de gebruiker de gewichtspercenten aan bestanddelen, behorende bij een bepaalde aanvullende code (beginnend met 7) wil zoeken, vult hij het witte tekstveld "Aanvullende code" in met de gewenste code.

Als bijkomend zoekcriterium kan de gebruiker ook een geldigheidsdatum ingeven. Hiertoe dient de gebruiker een datum in het tekstveld "Datum :" in te geven vooraleer de zoekactie te lanceren. De datum, die automatisch is ingevuld wanneer de gebruiker de lijst ‘Agrarische Elementen’ heeft gekozen, is steeds de datum van vandaag. Indien de gebruiker een andere geldigheidsdatum wenst in te geven, moet hij dit doen in het formaat DD/MM/JJJJ, bijvoorbeeld 31/12/1998.

Door op ‘Zoeken’ te klikken, worden de gewichtspercenten aan bestanddelen, behorende bij de aanvullende code en zoals die bestonden op het ogenblik van de opgegeven geldigheidsdatum, in de database opgezocht en in de tabel met de vier tekstvelden ("Melkvet", "Melkproteïnen", "Zetmeel-Glucose", "Saccharose-Invertsuiker-Isoglucose") geladen.

Als resultaat van de zoekopdracht verschijnt tevens onder het "Zoeken"-icoon een tabel met geldende maatregelen EA-EAR (agrarische elementen), AD S/Z-AD S/ZR (aanvullende rechten voor de invoer van suiker), AD F/M-AD F/MR (aanvullende rechten voor de invoer van meel). Deze tabel bevat vijf kolommen.

In de eerste kolom van de tabel vindt de gebruiker het symbool dat aangeeft voor wie de maatregel in de bijhorende rij van de tabel geldt. Dit symbool is hetzij de ISO Alfa II code van een land, hetzij het groepsymbool van een landengroep. De gebruiker kan op een gekleurde en onderlijnde ISO Alfa II code of groepsymbool klikken om meer informatie over het land of de landengroep te krijgen (zie ook titel 'Landencodes' en titel 'Landengroepen' in dit hoofdstuk.

De drie volgende kolommen bevatten de prijzen van agrarische elementen (EA-EAR), aanvullende rechten voor de invoer van suiker (AD S/Z-AD S/ZR) en aanvullende rechten voor de invoer van meel (AD F/M-AD F/MR).

Het R-icoon in de vijfde en laatste kolom verwijst naar de verordeningen die verbonden zijn aan de maatregel. Indien de gebruiker op dit icoon klikt, wordt een apart [Verordening]-venster geopend dat betrekking heeft op de maatregel uit dezelfde rij als het aangeklikte R-icoon (zie ook titel 'Verordeningen' in hoofdstuk MAATREGELEN).

Voorbeeld : Indien we geïnteresseerd zijn in de gewichtspercenten aan bestanddelen van aanvullende code 7127, geldig op 2 juni 1999, schrijven we deze code in de daartoe voorziene witte tekstblok, veranderen de datum van vandaag in tekstveld "Datum :" door de datum 02/06/1999 en klikken op ‘Zoeken’. De onderstaande tabel wordt dan aangevuld :

Zoeken aan de hand van gekende gewichtspercenten aan bestanddelen

De gebruiker kan met de ‘Agrarische Elementen’-lijst ook een aanvullende code opzoeken aan de hand van gekende gewichtspercenten aan bestanddelen. Hiertoe dient de gebruiker, na de lijst geselecteerd te hebben, de gewichtspercenten aan bestandelen in te vullen in de daartoe voorziene witte tekstvelden ("Melkvet", "Melkproteïnen", "Zetmeel-Glucose", "Saccharose-Invertsuiker-Isoglucose") en op ‘Zoeken’ te klikken. De aanvullende code wordt dan opgezocht in de database en weergegeven in het witte tekstveld ‘Aanvullende code’.

Als bijkomend zoekcriterium kan de gebruiker ook een geldigheidsdatum ingeven. Hiertoe dient de gebruiker een datum in het tekstveld "Datum :" in te geven vooraleer de zoekactie te lanceren. De datum, die automatisch is ingevuld wanneer de gebruiker de lijst ‘Agrarische Elementen’ heeft gekozen, is steeds de datum van vandaag. Indien de gebruiker een andere geldigheidsdatum wenst in te geven, moet hij dit doen in het formaat DD/MM/JJJJ, bijvoorbeeld 31/12/1998.

Door op ‘Zoeken’ te klikken, wordt de aanvullende code, behorende bij de gewichtspercenten aan bestanddelen op geldigheidsdatum, in de database opgezocht en in het tekstveld ‘Aanvullende code’ geladen.

Als resultaat van de zoekopdracht verschijnt tevens onder het "Zoeken"-icoon een tabel met geldende maatregelen EA-EAR (agrarische elementen), AD S/Z-AD S/ZR (aanvullende rechten voor de invoer van suiker), AD F/M-AD F/MR (aanvullende rechten voor de invoer van meel). Deze tabel bevat vijf kolommen. Zie de beschrijving van deze tabel in de vorige titel 'Zoeken aan de hand van een aanvullende code' in dit hoofdstuk..

Voorbeeld : Veronderstel dat we de aanvullende code wensen te kennen die de volgende gewichtspercenten aan bestandelen heeft : melkvet 1, melkproteïnen 30, zetmeel-glucose 5 en saccharose 6 en geldig op 2 juni 1999. We vullen deze waarden in in de voorziene tekstvelden, veranderen de datum van vandaag in tekstveld "Datum :" door de datum 02/06/1999 en klikken op ‘Zoeken’. We vinden als aanvullende code 7086 :